Jagt, våben og natur

Stephan Falsner fører sager og rådgiver om jagt- og naturforvaltning og er jævnligt forsvarer i straffesager vedr. jagt og våben,  herunder sager vedr. inddragelse af jagttegn og våbentilladelser.
Antallet af tiltalerejsninger for overtrædelser af lovgivningen om jagt og våben har gjort, at antallet af sager på dette område er steget betydeligt.  Folketinget har strammet terrorlovgivningen og i denne forbindelse også våbenloven. De fleste er enige i, at kriminelle selvfølgelig ikke skal have adgang til våben. Men stramningerne rammer i en del tilfælde dem, som ikke er målet med stramningerne. Konkret er der tale om jægere og skytter, som i visse sager er blevet omfattet at de “skrappe” paragraffer i Straffeloven, som f.eks. § 192a, som kan give fængsel i helt op til 8 år.
Et “biprodukt” af stramningerne er oprettelsen af et samlet administrativt center for våben. Tidligere lå administrationen af våben i de enkelte politikredse. Siden oprettelsen af et center for hele landet, er antallet af sager steget. Antallet af henvendelser fra jægere og skytter, som er i tvivl om forståelsen af reglerne er i løbet af de seneste 5 år øget betydeligt. Vi har derfor stor erfaring i sager om våben, som er et specialområde. Stephan Falsner har mange års erfaring i sager om f.eks. inddragelse af samtykke til jagttegn, våben og SKV.
Stephan Falsner er selv jæger og har et stort netværk i det danske jagt- og naturmiljø og er selv aktiv i hundearbejde.

Sag om ”delt” våbentilladelse sigtelse frafaldet – regler om våbnets opbevaringsadresse.

16. april 2024
Politiet havde i denne sag rejst sigtelse for ulovlig våbenbesiddelse mod jæger (A), som i 2013 havde haft en tilladelse til jagtriffel sammen med en anden jæger (B) (delt tilladelse). Formålet dengang var at gå til riffelprøve. Efter bestået riffelprøve blev riflen givet tilbage til B, som imidlertid havde glemt at forny tilladelsen. Det førte […]

Når inddragelse våbenbeføjelser kan få jobmæssige konsekvenser

21. oktober 2023
Hvis man ansat i en i en virksomhed, der løser opgaver, som involverer brug af f.eks. våben eller sprængstoffer, kræver det godkendelse af politiet. En sådan godkendelse kan tilbagekaldes, hvis politiet finder det betænkeligt, at man har en sådan godkendelse. Bedømmelsen sker ud fra reglerne i Våbenbekendtgørelsens § 48, som giver politiet denne hjemmel. Praksis […]

Strammes grebet om de rigtige våben?

27. juni 2023
Justitsministeriets udgivelse under titlen ”Strammere greb om våben”, er en sammenfatning af 10 initiativer, som skal sikre tryggere rammer for besiddelse af våben. Som advokat med speciale i sager om våben gennem en hel del år, kan oplægget ikke undgå at rejse en række spørgsmål, som bør tages med i overvejelserne hos lovgiverne, når initiativer […]

Ulovlig affyring af signalpistol ved civil anholdelse

17. marts 2023
Der er afsagt dom i en sag om en mand, som havde tilladelse til en signalpistol til brug for hundetræning, men han blev tiltalt for overtrædelse af straffeloven for trusler, fordi han havde truet to indbrudstyve med signalpistolen, bl.a. fordi han flere gange havde affyret den op i luften for at skræmme tyvene. Manden blev […]

Inddragelse af jagttegn og våbentilladelse på grund af sigtelse

8. februar 2023
Indledning Hvis man bliver sigtet af politiet, så er det fordi politiet har en rimelig grund til at mistænke en person for at have begået en overtrædelse af loven. Politiet har pligt til at oplyse en sigtet om sine rettigheder, som bl.a. er, at man ikke har pligt til at udtale sig. Det sker regelmæssigt […]

Ulovlig import af kniv – tiltalefrafald på grund af manglende forsæt til overtrædelse af loven

19. oktober 2022
En far havde overladt sit kreditkort til sin søn på 10 år, som brugte kortet i forbindelse med et action spil på nettet, hvor kortet skulle bruges. Sønnen brugte dog også faderens kort til at indkøbe en kniv, som blev annonceret på sitet, hvor sønnen spillede. Faderen, som kun kendte til sønnens spil, men ikke […]

Køb af slankemiddel i strid med vandelskravet i våbenbekendtgørelsen § 48?

27. juli 2022
I en for nylig afgjort sag havde en jæger havde købt et slankemiddel på internettet. Det han ikke vidste var, at midlet indeholdt et stof, som er klassificeret som dopingmiddel. Sådanne stoffer er omfattet af ”lov om forbud mod visse dopingmidler”, som ikke må forveksles med ”lov om euforiserende stoffer”. Politiet undlod at rejse tiltale, […]

Jæger som fik advarsel i retten for køb af multiværktøj beholdt sit jagttegn

1. april 2022
Politiet har truffet afgørelse i en sag vedrørende ulovlig import af kniv. Sagens omstændigheder var, at en borger havde importeret en spade, hvor det efterfølgende viste sig, at spadens skæfte indeholdt en kniv. Det vidste borgeren ikke, idet det ikke fremgik at ”multifunktionsværktøj” indeholdt en gemt kniv. Forsendelsen blev stoppet i tolden og politiet involveret. […]

Selvmordstanker og jagttegn / våbentilladelse

8. oktober 2021
Politiets Administrative Center for Våben (PAC) har truffet afgørelse i en sag om inddragelse af samtykke til jagttegn / våbentilladelser på grund af selvmordstanker. Sagens baggrund var, at den pågældende jæger på et tidspunkt havde udtalt, at han ville tage livet af sig selv. Denne oplysning var havnet i politiets register, hvorefter PAC i januar […]

Tidligere straffet efter STRL § 192a fik sit jagttegn tilbage

24. august 2021
Den pågældende var i 2014 blevet idømt ubetinget fængsel efter straffelovens § 192a for besiddelse af militært sprængstof med detonatorer, en maskinpistol samt en pistol med ammunition. Efter en konkret vurdering af sagen, traf politiet afgørelse om at give samtykke til jagttegn efter den pågældende havde haft sit samtykke inddraget i 6 år. Man lagde […]

Østre Landsret stadfæster frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 192a.

9. juni 2021
Dommen som blev afsagt af byretten, blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse i form af ubetinget frihedsstraf efter straffelovens § 192a. Ved retten i Holbæk var den tiltalte blevet dømt til 4 måneders betinget fængsel efter våbenlovens § 10 Stk. 1 for at have udleveret en haglbøsse, som tiltalte, lovligt opbevarede […]

Sager om inddragelse af jagttegn, våben eller SKV FØRSTEHJÆLP

29. april 2021
En sag begynder som regel med en henvendelse fra Politiets Administrative Center for Våben (PAC) hvoraf fremgår, at PAC overvejer at tilbagekalde samtykke til jagttegn, våbentilladelse eller SKV. Man får som regel 21 dage til at fremkomme med sin version af sagen (høringssvar). Sagen vedrører ofte overtrædelse af straffelovens voldsparagraffer, våbenloven eller lov om euforiserende […]

Skal man søge om tilladelse til import, hvis man har samlertilladelse til blankvåben?

31. marts 2021
Våbenkontoret har for nylig truffet afgørelse i en sag, hvor en person, med samlertilladelse til blankvåben havde fået bøde for at have importeret en kniv, som han havde købt via en hjemmeside. Den pågældende havde anskaffet sig forskellige knive til sin samling i hjemmet, som han havde oprettet til privat udstilling. Kniven i denne sag […]

Frifindelse i sag om straffelovens § 192 a besiddelse af pistol

11. februar 2021
Tiltalte blev er ved byretten i Hillerød frifundet for at være i besiddelse af en pistol. Han var blevet anmeldt af sin tidligere samlever, som efter selv at have sat sig i besiddelse af pistolen, havde tilkaldt politiet fra en anden adresse, hvor hun opholdt sig med pistolen og samtidig anmeldte sin tidligere samlever. Der […]

Jagttegn og politiets ”betænkelighed” ved mistanke om psykisk sygdom

19. januar 2021
Politiet har i en række sager henvendt sig til våbenejere, som på en eller anden måde er kommet i politiets register i anledning af hændelser, som har at gøre med våbenejerens psykiske helbred. Det har bevirket, at politiet er betænkelig ved, at den pågældende har adgang til våben. Der kan f.eks. være tale om, at […]

Risiko for at miste jagttegn p.g.a. færdselslovsovertrædelse.

5. november 2020
Det ser ud til at politiet er ved at ændre / alvorligt stramme praksis i forhold til hvilke lovovertrædelser, som kan betyde at samtykke til jagttegn og våbentilladelser inddrages administrativt. I en sag for nylig havde en jæger i medfør af færdselsloven fået en bøde på 6.500 kr. samt frakendt sit kørekort som følge af […]

Strømpistol eller elstøder? Tjek før du køber på nettet!

17. august 2020
Når man handler udstyr på internettet, skal man passe på, hvad det er man køber. Der findes mange billige tilbud, som er tillokkende. Der kan f.eks. være tale om knive, natsigter, strømpistoler og lignende, som på nettet kan se meget tilforladelige ud, men som i henhold til danske våbenregler er ulovlige at besidde uden politiets […]

Inddragelse af våbentilladelse p.g.a. oplysninger i et hemmeligt politiregister var i strid med Den europæiske Menneskeretskonvention.

4. august 2020
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 blev vedtaget i Europarådet for at beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder. Konventionen, hvis officielle navn er ”Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder”, trådte i kraft i 1953. Den blev samme år ratificeret af Danmark, og inkorporeret i dansk ret på lovtrin, d.v.s. hierarkisk under Grundloven, men på lige fod med vedtagne love, i 1992. Det er dog […]

Medlem af skytteforening beholdt sin SKV tilladelse

5. maj 2020
Den pågældende skytte var medlem af skytteforening og havde vedtaget en bøde for besiddelse af 4,9 gr. hash. Efter vedtagelsen af bøden, modtog han henvendelse fra Våbenkontoret om, at man overvejede at inddrage samtykke til SKV. I bødeforlægget havde politiet i sin tid ikke oplyst, at hvis han vedtog bøden, kunne det få konsekvenser for […]

Med frifindende dom har Østre Landsret skabt ny praksis vedrørende knivloven fra 2016

13. november 2019
Ved lov m. 376 af 27. april 2016 (knivloven) blev det hidtidige forbud i våbenlovens § 4, stk. l, ændret således, at foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position, ikke længere er undtaget fra kravet om anerkendelsesværdigt formål, jf. knivlovens § l. Ændringen af loven skete på […]

Jæger, som var blevet afhørt til våbensag, beholder sit jagttegn.

18. oktober 2019
Efter at have modtaget høringssvar, traf politiets sagsbehandlere afgørelse om, at en jæger alligevel kunne beholde sit samtykke til jagttegn. I hvert fald indtil videre. Sagens omstændigheder: Den pågældende jæger var blevet afhørt, men ikke sigtet, i en sag om ulovlig våbenbesiddelse. Men nu påtænkte politiet at inddrage hans jagttegn og våbentilladelser, selvom jægeren hverken […]

Ny praksis vedr. tilbagekald af jagttegn og våbentilladelser

8. oktober 2019
Indenfor det seneste halve år er jeg stødt på en ny administrativ praksis vedr. tilbagekald af jagttegn og våbentilladelser. Denne nye praksis går ud på, at jægere, som ikke er dømt for noget forhold, bliver kontaktet af det administrative center, som påtænker at inddrage samtykke til jagttegn og våbentilladelser, fordi de er sigtet i en […]

Jæger beholdt sit jagttegn og våben

7. august 2019
I sager om overtrædelse af våbenlovgivningen, narkotikalovgivningen og straffelovens regler om vold og trusler, skal politiet vurdere om det er betænkelig om en person har skydevåben. Det sker som regel efter at straffesagen allerede er afgjort. I en sag, som for nylig er blevet afgjort, har politiet truffet afgørelse om at en jæger kunne beholde […]

Frifundet for ulovlig besiddelse af våben, som ikke var korrekt deaktiveret.

30. maj 2019
En aspirant der skulle tage jagttegn, henvendte sig i en jagtbutik for at købe en attrap til træning af våbenhåndtering. Butikken solgte ham et dobbelt glatløbet haglgevær, som var blevet deaktiveret ved at de to kamre var blevet svejset til, således at der ikke kunne isættes og affyres patroner. Aspiranten, som nu var blevet køber, […]

Vil Politiet inddrage samtykke til dit jagttegn eller SKV?

26. marts 2019
Hvert år køres jagttegnsregisteret op mod strafferegisteret hos politiet. Er man i løbet af året blevet noteret for noget i politiets register, kan det resultere i, at Naturstyrelsen ikke vil udstede et nyt jagttegn, fordi den pågældende borger har gjort sig skyldig i et kriminelt forhold. Politiet kører sit strafferegister op mod alle jagtegnsløsere og […]

Halvautomatisk jagt riffel – overladelse til ikke jæger – frifindelse og strafbortfald.

1. marts 2019
På Københavns Skyttecenter på Selinevej havde en jæger i 2017 overladt sin halvautomatiske jagtriffel kaliber 222 til sin søster med henblik på at hun skulle overveje at købe riflen. Den halvautomatisk jagtriffel, skulle i henhold til gældende regler skal være plomberet til to patroner (permanent anordning) ved jagt. Søsteren, som ikke havde tilladelse til riflen, […]

Eksklusion af medlem af jagtkonsortium var uberettiget

21. januar 2019
En jæger var medlem af et jagtkonsortium, der bestod af 10 medlemmer. En dag skød jægeren en 10 ender hjort, hvilket var en overtrædelse af konsortiets ordensregler. Jægeren blev herefter ekskluderet af konsortiet. Under den efterfølgende civile sag, nedlagde jægeren påstand om at jagtkonsortiet skulle anerkende, at eksklusionen var uberettiget. I sin dom lagde landsretten […]

Tænk før du trykker af!

10. januar 2019
Straffelovens § 252: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Jagtlovens § 22: Ingen må jage på en måde, der 1) udsætter vildtet for unødige lidelser,2) skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at […]

Sagen om ulovlig afskydningen af en ulv blev afgjort ved retten i Herning den 28 september i år. Her er et resume af dommen:

5. oktober 2018
Ved tiltaltes (T) forklaring, som støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, lægges det til grund, at han den 16. april 2018 kl. 14.26 skød og dræbte et dyr på adressen … fra et motorkøretøj, som holdt stille, og at han ud over det dræbende skud afgav to yderligere skud.  Retten finder det bevist, […]

Vigtigt at være grundig og præcis i høringssvar, når politiet vil tilbagekalde samtykke til jagttegn eller inddrage våbentilladelse.

30. juni 2018
I tre sager har jægere i dette forår fået deres jagttegn og våbentilladelser tilbage, efter at de i første omgang var blevet nægtet af politiet. Fælles for begge sager er, at efter en meget grundig gennemgang og argumentation, lykkedes det at påvise, at der ikke var grundlag for at politiet havde betænkeligheder m.h.t. udstedelse af […]

Hvornår må ulve skydes i DK og hvad er straffen for ulovlig ulvejagt?

22. april 2018
I Danmark er ulven fredet. Den må som udgangspunkt ikke jages eller reguleres. Regulering kan Naturstyrelsen dog give tilladelse til, hvis der er tale om en såkaldt problemulv. Naturstyrelsen definerer selv en problemulv som en ulv, der viser unaturlig adfærd. Unaturlig adfærd kunne for eksempel være, hvis ulven gentagne gange går ind på en gårdsplads eller […]

Hvis man vil være sikker på at beholde sit jagttegn, skal man holde sig fra at købe medicin på udenlandske hjemmesider.

17. november 2017
En del jægere er blevet kontaktet at politiet med en sigtelse, fordi de har købt piller på udenlandske hjemmesider.  Der er typisk tale om sovemedicin eller beroligende midler som f.eks. Diazepam og Stesolid. Problemet er, at sådanne midler er omfattet af ”Bekendtgørelse om euforiserende stoffer” og import er ulovlig. Typisk bliver medicinen opdaget af Toldvæsnet […]

To måneders ubetinget fængsel for ulovlig elgjagt.

30. april 2017
To svenske jægere blev dømt for jagtlovs overtrædelser ved Malmberget i august 2016. Jægerne var anklaget for at have skudt en voksen elgtyr i et skovområde nær Mosebacke i Malmberget. Overtrædelsen skal være sket ved årsskiftet 2015/16. Byretten idømte de to mænd til hver en måned i fængsel i august sidste år. De tiltalte erkendte, […]

Om inddragelse af jagttegn

12. marts 2017
Jeg har dette forår fået en del klienthenvendelser fra jægere, som er blevet kontaktet af politiet eller Vildtforvaltningen om at myndigheden agter at inddrage deres jagtegn, fordi de har begået kriminalitet – typisk overtrædelse af straffelovens regler om vold eller lov om euforiserende stoffer. Det folk er utilfredse med er, at efter deres sag er […]

Om  knive og ”Anerkendelsesværdigt formål”  samt retspraksis

28. februar 2017
Forbuddet i våbenlovens § 4, stk. 1, omfatter ikke besiddelse af knive eller dolke til erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller anden besiddelse, som har et lignende “anerkendelsesværdigt formål”. Knive, der anvendes som værktøj i lovligt erhverv eller i forbindelse med jagt, lystfiskeri og sportsudøvelse, kan således lovligt besiddes på offentligt tilgængeligt […]

Lidt om praksis strafferetlig praksis for krybskytteri i henholdsvis Sverige og Danmark

10. januar 2017
Sidste år blev en dansk jæger ved Tingsretten i Lund i Sverige idømt ubetinget fængsel i tre år for grove overtrædelser af den svenske jagtlov. Desuden skal han betale erstatning på i alt 220.000 svenske kroner. Danskeren havde nedlagt otte dådyr, fem vildsvin og et krondyr. Han blev endvidere dømt for jagthæleri, jagt på fremmed […]

Jæger fejrede juleaften i fængsel efter hjemtur fra jagt med omveje

24. december 2016
Østre Landsret har i efteråret 2016 afsagt dom i en sag, som omhandlede en beruset jæger, som den 23. december blev antruffet på offentlig sti medbringende en haglbøsse med to patroner isat. De nærmere omstændigheder var, at den tiltalte havde været på jagt den 23. december og havde lagt geværet i bilen- ladt- efter jagten. […]

November 2016 Sag om opbevaring våben under flytning

29. november 2016
Glostrup ret har afsagt dom i en sag om ulovlig opbevaring af 10 haglbøsser og besiddelse af en riffel uden tilladelse samt en haglbøsse, som ikke var blevet anmeldt til politiet senest 8 dage efter den var blevet erhvervet. De nærmere omstændigheder var, at tiltalte havde købt en riffel og en haglbøsse af en ven […]

3 års ubetinget fængsel for krybskytteri

30. oktober 2016
I slutningen af juni måned blev en dansk jæger ved Tingsretten i Lund i Sverige idømt ubetinget fængsel i tre år for grove overtrædelser af den svenske jagtlov. Desuden skal han betale erstatning på i alt 220.000 svenske kroner. Tingsretten, som svarer til byretten i DK, fandt det bevist,  at danskeren ulovligt havde nedlagt otte […]

Transport af våben

20. september 2016
”Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde”. Der er en række ”nøgleord”: forsvarligt – konstant tilsyn – tildækket – aflåst transportmiddel. Det må læses således, at der lægges op til […]

September 2016 Lidt om flytransport af knive

16. september 2016
For nogle uger siden var jeg i Finland, hvor jeg købte en jagtkniv. Et rigtig fint stykke kunsthåndværk. På vej ud af butikken kom jeg til at tænke over, hvordan jeg egentlig fik den med hjem. Umiddelbart tænkte jeg, at den skulle selvfølgelig ikke i håndbagagen, men blot i kufferten. Der er næppe nogen, som […]

Vær opmærksom på reglerne om elektroniske sigtemidler og lysforstærkning – i sær når du handler på nettet.

15. september 2016
Af gældende våbenbekendtgørelse § 3 Stk. 1 nr. 6 fremgår, at politiet meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, hvis tilladelsen vedrører – nr. 6 : ”optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”. Jeg er bekendt med mindst et […]

Hund og våben til Sverige

16. august 2016
Ved indrejse i Sverige skal hunden (katten) anmeldes til det svenske toldvæsen. Hvis du er på gennemrejse til Bornholm via Ystad, kan hunden anmeldes elektronisk via www.tullverket.se. Ifølge det svenske toldvæsens hjemmeside er manglende overholdelse af reglerne omfattet af reglerne om smugleri og straffes i overensstemmelse hermed. Er faktisk nemmere at medbringe end en hund. Våben […]

August 2016 – Straf for uforsvarlig opbevaring af våben

19. juni 2016
I 2010 afsagde Højesteret en bemærkelsesværdig dom i en sag om ulovlig opbevaring af våben: Der var tale om jagtvåben. Tiltalte havde ikke ammunition til våbnene, der blev opbevaret i et uaflåst loftsrum i garagen. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at der ikke forelå særlig skærpende omstændigheder, og at forholdet derfor ikke kunne henføres under […]

Enhåndsbetjente knive

12. august 2015
Jeg har allerede fået flere henvendelser fra klienter og venner, som er urolige for, hvad der kan ske, hvis de bliver antastet af politiet, som på een eller anden måde kan få åbnet deres lommekniv(e) med een hånd. Fra politisk hold er der måske hjælp på vej. Vi er på vej ind i en valgkamp […]

Køber kunne hæve købet af en hund, der led af hundesygdommen OCD, fordi manglen forelå på leveringstidspunktet

24. juni 2015
Højesteret har afsagt dom  i en sag, hvor en hund blev købt  i juni 2009 i en kennel. Hunden blev i oktober 2009 aflivet, og parterne var enige om, at den på aflivningstidspunktet led af osteochondrose og hoftedysplasi. Højesteret lagde til grund, at hunden på aflivningstidspunktet led af en mangel, og det skulle herefter afgøres, […]

Digitalisering af ansøgninger om våbentilladelser pr. 16. Marts 2015

10. marts 2015
Pr. denne dato skal ansøgninger indgives digitalt via hjemmesiderne – www.politi.dk–www.borger.dk – www.virk.dk -Ansøgning om tilladelse til at købe skydevåben og ammunition, samt bære/anvende skydevåben. -Ansøgning om tilladelse til udførsel af våben/ammunition til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning, blankvåben eller paintballvåben til EU/EØS-lande. – Ansøgning om tilladelse til genopladning af sortkrudtspatroner med sortkrudt eller til sortkrudtserstatning og fremstilling af […]

Alle danske jægeres forhold undersøges hvert år i strafferegisteret

30. maj 2014
Hvert år køres jagttegnsregisteret op mod strafferegisteret hos politiet. Er man i løbet af året blevet noteret for noget i politiets register, kan det resultere i, at Naturstyrelsen ikke vil udstede et nyt jagttegn, fordi den pågældende borger har gjort sig skyldig i et kriminet forhold. Da jeg kontaktede Politiet fik jeg at vide, at […]

Ansvaret for jagttårne og stiger på reviret

7. maj 2013
Sagen fik mig til at tænke på, hvad nu hvis det var nogle tilfældige skovgæster, som var kravlet op i stigen og en var faldet ned, fordi stigen var defekt – hvem ville i så fald være erstatningsansvarlig ? Udgangspunktet må være, at hvis man som jæger kravler man op i et tårn, så er […]

60 dages betinget fængsel for at opbevare jagtgevær i klædeskab

15. april 2013
En 28 årig mand, der havde fået et jagtgevær foræret af en bekendt, og som havde opbevaret det bagerst i sit klædeskab, blev ved retten i Svendborg dømt for at have været i besiddelse af et gevær under skærpende omstændigheder. Selv om manden ikke var tilknyttet bandemiljøet, og selv om han ikke tidligere var straffet, […]

Husk ”knivloven” – tøv en kende før I lovgiver om medlemskab af skytteforeninger

5. april 2013
Efter den ulykkelige hændelse, hvor en politibetjent blev skudt – angiveligt med et stjålet skytteforeningsvåben, er der allerede nu overvejelser på Christiansborg om hvordan man kan stramme reglerne for erhvervelse skytteforeningsvåben. Før man ser på stramninger, bør vi måske lige se på, hvilke regler, som gælder i dag: Det fremgår af ”våbenbekendtgørelsen” (VBK), at skytteforeninger […]

Jægere er godkendt til at sælge vildt til forbrugere – i mindre mængder.

30. januar 2013
Stalddørssalg er når en landmand, fisker, biavler eller jæger, fra hjemmet, sælger ikke forarbejdede  råvarer direkte til forbrugeren. Ved vildt forstås f.eks. fasaner, duer, harer, kaniner, herunder også råvildt og andet klovbærende vildt som f.eks. hjorte. Der må maks. sælges 5-10 stk. klovbærende vildt og 500 stk. småvildt og fugle. Er man i tvivl om […]

Ny dom i Højesteret : 6 måneders ubetinget fængsel for overtrædelse af våbenloven ved besiddelse af skarpladt pumpgun, der lå frit fremme på bopælen.

10. oktober 2012
Sagen, som har været i byretten, landsretten og nu Højesteret tog sin begyndelse i 2013 da tiltalte, som boede på en øde beliggende gård i Jylland, efter at have indtaget 6 guldøl og en flaske ”Gul Gajol” gik ud på sin gårdsplads og affyrede et skud i luften med en oversavet pumpgun. Da tiltalte erkendte […]

Slut med at bade hunden om sommeren

9. juli 2012
Reglerne om at holde hund er inde i en udvikling, som på mange måder ligner det jægerne har oplevet indenfor våbenlovligningen; Nemlig stadig flere stramninger og skrappere sanktioner for overtrædelser. Hundeloven er blevet strammet betydelig, hvilket bl.a. skyldes nogle grupper i samfundet har fundet sig tilrette med en ny hobby i form af bidske kamphunderacer. […]

Højesteret lægger i ny dom strafferammen for ulovlig besiddelse og opbevaring af riffel:  4 måneders fængsel

8. juni 2012
Højesteret har afsagt dom i en sag, hvor straffen for at besidde en riffel i strid med våbenloven har varieret en del  gennem retssystemet. I byretten fik den tiltalte 60 dages ubetinget fængsel, mens Landsretten forhøjede straffen til 4 måneders ubetinget fængsel. Højesteret nående frem til, at strafudmålingen på 4 måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse […]

Ulovlig jagt med ulovligt våben 

6. april 2012
Københavns Byret har afsagt dom  over en 56-årig jæger fra Dragør, som den 16. februar 2012 begik på ulovlig jagt  på område uden at have jagtret og  med forbudt våben og ammunition.Den 16. februar 2012så etvidne ser den nu dømte jæger klokken cirka 17.00 køre mod Amager Vildtreservat, Kofoeds Enge ved Sydvestpynten i Dragør. Vidnet […]

Strafbart da jæger afgav skud uden kuglefang – også selvom der ikke forelå konkret fare for andre

5. marts 2012
Vestre Landsret har i en dom fastslået, at afgivelse af 2 skud med en jagtriffel cal. 6,5×55 ud over fladt, åbent terræn med en afstand på ca. 640 m i skudretningen til offentlig vej og privat bolig var strafbart, idet der forelå en overtrædelse af jagtlovens § 22 nr. 2: ”Ingen må jage på en […]

Civil anholdelse ved krybskytteri 

3. februar 2012
Det er en politiopgave at anholde kriminelle. Men særlig når det gælder krybskytteri, er der en reel chance for at det bliver ejendommens ejer, jagtrettighedshaver eller ansatte, som render på krybskytterne i færd med deres ugerninger. Af jagtlovens § 32 fremgår: Den jagtberettigede er beføjet til selv eller ved sine folk at anholde enhver, der overtræder […]