Vigtigt at være grundig og præcis i høringssvar, når politiet vil tilbagekalde samtykke til jagttegn eller inddrage våbentilladelse.

I tre sager har jægere i dette forår fået deres jagttegn og våbentilladelser tilbage, efter at de i første omgang var blevet nægtet af politiet.

Fælles for begge sager er, at efter en meget grundig gennemgang og argumentation, lykkedes det at påvise, at der ikke var grundlag for at politiet havde betænkeligheder m.h.t. udstedelse af jagttegn.

I den første sag var der tale om en jæger, som havde importeret 280 stk. Diazepam (sovemiddel) uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Jægeren havde vedtaget en bøde for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, men efterfølgende blevet nægtet samtykke til jagttegn. 

I forbindelse med høringen før afgørelsen blev truffet af Politiet, blev det bl.a. gjort gældende, at der i den konkrete situation ikke forelå omstændigheder, som gjorte at det var betænkeligt at udstede jagttegn. Jægeren beholdt sit jagttegn ud fra en konkret vurdering.

I den anden sag var der tale om en jæger, som havde importeret 140 stk. Diazepam uden tilladelse. Her havde politiet ligeledes truffet afgørelse om tilbagekaldelse af jagttegn og våbentilladelser. I denne sag viste det sig, at jægeren tidligere havde fået ordineret Diazepam af egen læge på grund af eftervirkninger af en operation og ubehag i forbindelse med jetlag, idet den pågældende havde haft 336 rejsedage i 2017.

Afgørelsen blev anket til Rigspolitiet, som hjemviste sagen til fornyet behandling hos politiet, som herefter traf afgørelse om at tilbagekalde nægtelsen af samtykke til jagttegn og våbentilladelse under henvisning til, at der var fremkommet nye oplysninger i sagen.

Fælles for de to første sager er også, at man skal være meget præcis og få alle relevante oplysninger med i sit høringssvar. Særlig skal man være opmærksom på at der i DK ikke er en generel regel om, at personer, som tager Diazepam, er uegnede som jægere / skytter og derfor skal have frataget sine våben og samtykke til jagttegn.  

Den tredie sag handlede om en jæger, som i 2016 fik en betinget dom for vold. Straffen blev gjort betinget, grundet jægerens særlig gode personlige fohold og at han ikke tidligere var straffet. Efter at prøvetiden for den betinget dom var udstået søgte han om at få sit jagttegn tilbage med henvisning til at hans gode personlige forhold stadig var gældende. Efter en konkret vurdering traf politiet afgørelse om at give ham jagttegnet tilbage.

Dette er efter min opfattelse i overensstemmelse med grundlæggende forvaltningsretlige principper om at myndigheder ikke kan træffe en afgørelse ud fra en generel regel, når der i loven er anført, at der skal udøves et konkret skøn. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at der skal udøves et konkret skøn i hver enkelt tilfælde. Det gjorde politiet så i denne sag og han fik sit jagttegn igen.