Krav om betaling for nedrivningsarbejde var ikke fortabt som følge af passivitet

En nedrivningsvirksomhed havde i sommeren 2012 udført nedrivningsarbejde for en hovedentreprenør. I denne anledning var der udstedt 7 fakturaer, som ikke var blevet betalt. Kravet var på 464.000 kr. Der var mellem parterne uenighed om arbejdet overhovedet var bestilt af hovedentreprenøren, som endvidere gjorde gældende, at det ikke var udført og endvidere, at der udvist […]

Læse mere…

Krav om brug af blanket i syns- og skønssager ved de almindelige domstole

Pr. 1. januar 2016 er der indført regler om, at der i syns- og skønssager ved de almindelige domstole skal anvendes en særlig blanket (jf. bekendtgørelse nr. 1442 af 8. december 2015). Blanketten, og en vejledning til udfyldelse af den, findes på www.domstol.dk under Blanketter – Syn og skøn. Som de nye regler må forstås, er det […]

Læse mere…

Lovændringer vil bl.a. betyde kortere klagefrister vedr. udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkast til nyt lovforslag i høring. Lovudkastet indeholder bl.a.en forkortelse af klagefrister ved EU-udbud og indførelse af klagefrister ved klager over tilbudsloven. ”Lov om håndhævelse af udbudsreglerne”  indeholder frister for indbringelse af klager over overtrædelse af udbudsdirektiverne. Indbringes en klage ikke inden fristernes udløb, vil den blive afvist. Lovudkastet indebærer […]

Læse mere…