Forsvarsadvokat

Stephan Falsner fører straffesager for både virksomheder og personer. Når det gælder personer, handler det ofte om straffeloven, men der kan også være tale om særlove – f.eks. lov om euforiserende stoffer, udlændingeloven, skatteloven, færdselsloven, miljøloven, våbenloven, jagtloven m.v.

Hvis man får en advokat beskikket, betyder det, at staten lægger ud for advokatomkostningerne. Bliver man frifundet betaler statskassen. Men man behøver ikke at få en advokat beskikket, for at en advokat kan tage sagen. F.eks. sager om bøder, bliver der ikke beskikket en forsvarer. Men man har stadig ret til at antage sin egen forsvarer.

Når det er virksomheder er der ofte tale om særlove, som f.eks. arbejdsmiljølov, skattelov, fødevarelov planlov og lignende.

Som beskikket forsvarer arbejder advokaten efter fastsatte takster. Staten lægger ud for forsvarerhonoraret, som efterfølgende bliver opkrævet hos den domfældte, hvis man dømmes. Bliver man frifundet, betaler staten.
Klik her for at se gældende takster for forsvarer.

Personer bliver tiltalt i et anklageskrift, som udarbejdes af politiet eller anklagemyndigheden. Før man bliver anklaget, er man sigtet og har ikke pligt til at udtale sig. Ønsker man at gøre det alligevel, kan få beskikket en forsvarer, som er til stede under afhøringer. Forsvareren får kopi af alle sagens dokumenter og tilrettelægger sammen med den anklagede forsvaret. Det er forsvarerens opgave af få sin klient frifundet, hvis der er grundlag for det. Ellers er det, at den anklagede får en så fair behandling i retten, som det overhovedet er muligt, herunder at få alle de argumenter frem, som taler for en mildere straf.

Forsvarsadvokaten kan anmode politiet om at foretage supplerende efterforskning, som kan afdække forhold, som støtter den tiltaltes sag. Forsvareren kan anmode om at en sag behandles i lukket retsmøde af hensyn til vidners eller tiltaltes sikkerhed.

Man kan få beskikket en bistandsadvokat, hvis man f.eks. er under 18 år eller på anden måde har behov for støtte.

Erhvervsstrafferet – virksomheder som offentlige myndigheder vil have straffet i henhold til en særlov bliver kontaktet af politiet, som efterforsker sagen. Det er ejeren eller direktøren, som i strafferetlig henseende er den ansvarlige, men det kan også være ansatte ledere.  Man kan have sin forsvarer tilstede under afhøringer. Også her kan forsvareren kan også bede politiet foretage supplerende afhøringer og efterforskning, hvis han mener der er forhold, som skal undersøges til gavn for den sigtede. De senere års kraftige forhøjelser af bødestørrelser i f.eks. arbejdsmiljøsager, har betydet, at virksomheder antager en forsvarer.

Er der spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os – eller ring på på 40553537 og få mere at vide.