Forretningsbetingelser / Terms and Conditions

Stephan Falsner er beskikket af justitsministeriet og har møderet for landsret.

Advokatfirmaet Stephan Falsner er et selvstændigt uafhængigt advokatfirma CVR nr. 34033110, som er i kontorfælleskab med 10 andre selvstændige advokatkontorer under navnet “DENLAW”.

Stephan Falsner, der er medlem af Advokatsamfundet og har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti i HDI Gerling forsikringsselskab. Forsikringen gælder al advokatvirksomhed.  

Sagens opstart

Forbrugere får et overslag på omkostningerne og en skriftlig ordrebekræftelse. Forbrugere har udvidet fortrydelsesret hvis aftale om bistand er indgået via internettet, dog ej hvis retten til fortydelse efter omstændighederne er fragået på grund af opgavens karakter eller den hurtighed klienten ønsker den udført.

Erhvervsdrivende kan på opfordring få skriftlig ordrebekræftelse, medmindre det fremgår af sammenhængen, hvad opgaven går ud på. 
I tilfælde af, at omkostningerne vil overstige det givne overslag, skal klienten gøres opmærksom på dette så hurtigt som muligt og inden yderligere arbejde i sagen foretages. Klientens eventuelle ønske om særlig intensiveret sagsbehandling ud over den almindelige  sagsbehandling, vil naturligvis blive taget til følge, hvilket tillige vil kunne indgå som parameter ved beregningen af salær. Salæret beregnes efter den medgåede tid, kompleksiteten af opgaven, værdien af sagen og den hurtighed, hvormed opgaven har skullet løses (hastesager). Klienten debiteres særskilt for de med sagen forbundne udlæg og afgifter. Sager gennemføres som udgangspunkt til opgaven er afsluttet, eller indtil klienten beder advokatfirmaet om at afslutte sagen.Sager føres med så lave omkostninger for klienten som muligt. Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at påtage sig en sag der er omfattet af fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning.

Nye klienter vil i sager, som indebærer stiftelse af selskaber og overdragelse af fast ejendom og andre formueaktiver, blive anmodet om bekræftelse på identitet i form af sygesikringsbevis, pas og – for juridiske personer – tegningsudskift. Dette er påkrævet af hensyn til de advokatetiske regler og reglerne og “hvidvask”.
I øvrigt anmodes alle klienter om at aflevere identitetsoplysninger, som er nødvendige for at advokatfirmaet kender klientens identitet.

Kommunikationen med klienten

Sker primært ved møder, pr. telefon og e mail. Klienten får kopi af relevant korrespondence. I den udstrækning der indgår personhenførbare eller personfølsomme oplysninger kan advokatfirmaet vælge at benytte kryptering. Advokatkontoret har sikker mail: sikkerpost@denlaw.dk

Salæret

I den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: – sagens værdi eller dens betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid og det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn og inddragelse af specialviden. Endvidere om sagen skal gennemføres særlig hurtigt. Klienten debiteres særskilt for de med sagen forbundne udlæg og afgifter. Betalingsbetingelser. Fakturadato + 8 dage. Medmindre andet er aftalt, faktureres løbende efter medgået tid.

Særlig vedr. retssager

Advokatkontoret indgår ikke aftaler om salær, som baserer sig på udfaldet af en retssag.

Efter retsplejelovens regler tilkendes salær til den vindende part i en retssag. Ved forlig kan retten ligeledes træffe afgørelse om sagsomkostninger. Henset til de konkrete omstændigheder, herunder tidsforbruget på den enkelte sag, vil de tilkendte omkostninger i visse tilfælde ikke dække de faktiske omkostninger for klienten i forbindelse med gennemførelsen af en retssag, fordi der advokaten skal foretage supplerende undersøgelser, bevisafvejning, høring af specialister eller andre tiltag, som er nødvendige for at klienten får det bedst mulige udgangspunkt. Den tabende part i en sag skal, udover sagsomkostninger til den vindende part, udrede egne sagsomkostninger.

Hvis klienten har tegnet en forsikring, som dækker retshjælp, skal klienten på et så tidligt tidspunkt som muligt at gøre opmærksom på dette og bistå med at tilvejebringe relevante oplysninger. Oplysninger skal gives senest når en sag anlægges – med henblik på at advokaten bistår med at rådgive og søge forsikringsselskabet om dækning.  Det er klientens ansvar at oplyse om eventuelle forsikringer, som indeholder mulighed for retshjælp. Det er advokatens ansvar at bistå med rådgivning i forhold til eventuel dækning, samt at søge dækning hos klientens forsikringselselskab.

Som beskikket advokat i straffesager udføres opgaven efter takster, som er fastsat af domstolene. Som antaget forsvarer udføres opgaven efter individuel aftale med klienten.

Depositum og betaling

I forbindelse med visse opgaver, kan det være nødvendigt med indbetaling af depositum til dækning af salæret samtudlæg og afgifter forbundet med sagens behandling. Depositum må ikke overstige, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende opgave. Reglerne om forrentning af betroede midler finder anvendelse på deposita. Klientkontomidler, inklusive eventuelle indvundne renter, anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, med mindre andet aftales. Faktura udstedes ved kortvarige opgaver, ved opgavens afslutning. Ved længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller. Såfremt, kredittiden på faktura på trods af rykkere er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten, forbeholder advokatfirmaet sig snarest muligt at afslutte opgavens behandling. I det særlige tilfælde, hvor advokatfirmaet ikke længere finder at kunne tage ansvaret for opgavens behandling, eller mener at det er i klientens interesse at ophøre med at yde bistand, forbeholder advokatfirmaet sig ret til at udtræde af opgaven. Klienten vil i givet fald, straks blive orienteret herom. Originale dokumenter udleveres senest ved opgavens afslutning.Såfremt klienten ikke mener at den udførte bistand eller det beregnede honorar lever op til dennes forventninger, opfordres denne til at kontakte den advokat, der er ansvarlig for opgaven.

Alle midler der betros advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse i NORDEA.

Oplysninger om advokatfirmaets driftskonto i NORDEA: 0111 0744227402 IBAN DK842000044227402 SWIFT NDEADKK

Klienter skal være opmærksomme på, at der som følge af bankens forretningsbetingelser kan beregnes negative renter, som trækkes på klientens indestående. Omkostning til negative renter søges begrænset mest muligt. Eventuelle negative kursudsving eller gebyrer i forbindelse med udlandske overførsler kan debiteres klienten.

Ophavsret

Ophavsret til det arbejde, som udføres, tilhører som udgangspunkt advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt med klienten.Det frembragte arbejdsresultat må ikke uden skriftlig accept fra advokatfirmaet, anvendes i anden forbindelse end omfattet af opdraget for klienten.

Tvister og ansvar

Advokat Stephan Falsner er en del af Advokatsamfundet og dermed underlagt Advokatsamfundets regler. Klager kan indbringes for advokatnævnet. Se mere på nedensående link.

Klagere opfordres til først at klage direkte til advokatkontoret, forinden klage indgives til nævnet.  Se mere  på advokatsamfundets hjemmeside:

www.advokatsamfundet.dk

Enhver tvist mellem en klient og advokaten skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved dansk domstol. Advokatfirmaet er ansvarlige for sin bistand overfor klienten efter dansk rets almindelige regler.Medmindre andet aftales, er advokatfirmaet alene ansvarlig overfor klienten for den ydede rådgivning. Ansvaret  omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Terms and Conditions

Advocate Stephan Falsner, LLM is appointed by the Ministry of Justice and has the right to appear before the High Court.

The law firm Stephan Falsner is an independent law firm CVR no. 34033110, which is in an office partnership with 10 other independent law firms under the name “DENLAW”.

Stephan Falsner, who is a member of the Danish Bar Association and has taken out liability insurance and provided a guarantee in HDI Gerling insurance company.

The start of the case

Consumers receive an estimate of the cost and a written order confirmation. Consumers have extended the right of withdrawal if an agreement on assistance has been entered into via the Internet, but not if the right to withdraw has been waived in the circumstances due to the nature of the task or the speed with which the client wishes it performed.

Traders can receive a written order confirmation on request, unless it is clear from the context what the task is about.

In the event that the costs will exceed the given estimate, the client must be made aware of this as soon as possible and before further work in the case is undertaken. The client’s possible wish for particularly intensified case processing in addition to the ordinary case processing will of course be considered, which will also be included as a parameter in the calculation of fees. The fee is calculated according to the time elapsed, the complexity of the task, the value of the case and the speed with which the task has had to be solved (urgent cases). The client is charged separately for the expenses and fees associated with the case. Cases are carried out as a starting point until the task is completed, or until the client asks the law firm to complete the case. Cases are conducted at as low a cost to the client as possible. The law firm is not obligated to take on a case that is covered by a free trial or legal aid insurance coverage.

In cases involving the formation of companies and the transfer of real estate and other assets, new clients will be asked to confirm their identity in the form of a health insurance certificate, passport and – for legal persons – subscription replacement. This is required for the sake of the rules of legal ethics and the rules and “money laundering”.

In addition, all clients are requested to provide identity information that is necessary for the law firm to know the client’s identity.

The communication with the client

Happens primarily at meetings, per. phone and e mail. The client receives a copy of relevant correspondence. To the extent that personally identifiable or personally sensitive information is included, the law firm may choose to use encryption. The law office has a secure e mail sikkerpost@denlaw.dk

The fee

In each case, the following criteria are determined on the basis of the following criteria: – the value of the case or its significance for the client, the scope and difficulty of the work, the outcome of the case, the time spent and the responsibilities and social considerations and involvement of specialist knowledge. Furthermore, whether the case should be completed particularly quickly. The client is charged separately for the expenses and fees associated with the case. Payment terms. Invoice date + 8 days. Unless otherwise agreed, invoiced on an ongoing basis after the elapsed time.

Lawsuits

The law firm does not enter into agreements on fees, which are based on the outcome of a lawsuit.

According to the rules of the Code of Judicial Procedure, fees are awarded to the winning party in a lawsuit. In the event of a settlement, the court may also decide on legal costs. Given the specific circumstances, including the time spent on the individual case, the costs awarded will in some cases not cover the actual costs for the client in connection with the conduct of a trial, because the lawyer must carry out additional investigations, weighing evidence, consulting specialists or others. measures that are necessary for the client to get the best possible starting point. The losing party in a case must, in addition to legal costs to the winning party, settle its own legal costs.

If the client has taken out insurance that covers legal aid, the client must, as soon as possible, draw attention to this and assist in providing relevant information. Information must be provided at the latest when a case is brought – in order for the lawyer to assist in advising and applying to the insurance company for coverage. It is the client’s responsibility to inform about any insurances that include the possibility of legal aid. It is the lawyer’s responsibility to assist with advice in relation to any coverage, as well as to seek coverage from the client’s insurance company.

As an appointed lawyer in criminal cases, the task is performed at rates set by the courts. As a privately appointed lawyer, the task is performed by individual agreement with the client.

Deposit and payment

In connection with certain tasks, it may be necessary to pay a deposit to cover the fee, expenses and fees associated with the processing of the case. The deposit must not exceed what can be assumed by a conservative estimate to be a reasonable fee for the task in question. The rules on return on trusted funds apply to deposits. Client account funds, including any interest accrued, are used to offset future invoices or costs, unless otherwise agreed. An invoice is issued for short-term assignments, at the end of the assignment. For longer-term tasks, it is settled on account at shorter or longer intervals. If the credit period on the invoice has been significantly exceeded despite reminders, or insolvency occurs with the client, the law firm reserves the right to complete the processing of the assignment as soon as possible. In the special case where the law firm no longer finds itself able to take responsibility for the processing of the assignment or believes that it is in the client’s interest to cease aiding, the law firm reserves the right to resign from the assignment. The client will, if necessary, be informed immediately. Original documents are handed out no later than at the end of the assignment. If the client does not believe that the assistance performed, or the calculated fee live up to his expectations, he is encouraged to contact the lawyer responsible for the assignment.

All funds entrusted to the law firm are managed in accordance with the Danish Bar Association’s rules for client accounts (the Client Account Statute). The client funds are deposited and interest-bearing on client accounts with our bank connection in NORDEA.

Information about the law firm’s operating account in NORDEA: 0111 0744227402 IBAN DK842000044227402 SWIFT NDEADKK

Clients must be aware that as a result of the bank’s business conditions, negative interest can be calculated, which is deducted from the client’s balance. The cost of negative interest rates is sought to be limited as much as possible. Any negative exchange rate fluctuations or fees in connection with foreign transfers may be charged to the client.

Copyright

The copyright for the work that is performed, as a rule, belongs to the law firm, unless otherwise agreed with the client.

Disputes and responsibilities

Advocate Stephan Falsner, LLM is part of the Danish Bar Association and thus subject to the Danish Bar Association’s rules. Complaints can be brought before the Bar Council. See more at the link below.

www.advokatsamfundet.dk

Any dispute between a client and the lawyer must be resolved in accordance with Danish law in a Danish court. The law firm is responsible for its assistance to the client in accordance with the general rules of Danish law. Unless otherwise agreed, the law firm is solely responsible to the client for the advice provided. The liability does not include operating losses, loss of data, lost profits, goodwill or other forms of indirect losses.