Forretningsbetingelser

F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R

Stephan Falsner er beskikket af justitsministeriet og har møderet for landsret.

Advokatfirmaet Stephan Falsner er et selvstændigt uafhængigt advokatfirma CVR nr. 34033110, som er i kontorfælleskab med 10 andre selvstændige advokatkontorer under navnet “DENLAW”.

Stephan Falsner, der er medlem af Advokatsamfundet og har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti i HDI Gerling forsikringsselskab. Forsikringen gælder al advokatvirksomhed.  

Sagens opstart

Forbrugere får et overslag på omkostningerne og en skriftlig ordrebekræftelse. Forbrugere har udvidet fortrydelsesret hvis aftale om bistand er indgået via internettet, dog ej hvis retten til fortydelse efter omstændighederne er fragået på grund af opgavens karakter eller den hurtighed klienten ønsker den udført.

Erhvervsdrivende kan på opfordring få skriftlig ordrebekræftelse, medmindre det fremgår af sammenhængen, hvad opgaven går ud på. 
I tilfælde af, at omkostningerne vil overstige det givne overslag, skal klienten gøres opmærksom på dette så hurtigt som muligt og inden yderligere arbejde i sagen foretages. Klientens eventuelle ønske om særlig intensiveret sagsbehandling ud over den almindelige  sagsbehandling, vil naturligvis blive taget til følge, hvilket tillige vil kunne indgå som parameter ved beregningen af salær. Salæret beregnes efter den medgåede tid, kompleksiteten af opgaven, værdien af sagen og den hurtighed, hvormed opgaven har skullet løses (hastesager). Klienten debiteres særskilt for de med sagen forbundne udlæg og afgifter. Sager gennemføres som udgangspunkt til opgaven er afsluttet, eller indtil klienten beder advokatfirmaet om at afslutte sagen.Sager føres med så lave omkostninger for klienten som muligt. Advokatfirmaet er ikke forpligtet til at påtage sig en sag der er omfattet af fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning.

Nye klienter vil i sager, som indebærer stiftelse af selskaber og overdragelse af fast ejendom og andre formueaktiver, blive anmodet om bekræftelse på identitet i form af sygesikringsbevis, pas og – for juridiske personer – tegningsudskift. Dette er påkrævet af hensyn til de advokatetiske regler og reglerne og “hvidvask”.
I øvrigt anmodes alle klienter om at aflevere identitetsoplysninger, som er nødvendige for at advokatfirmaet kender klientens identitet.

Kommunikationen med klienten

Sker primært ved møder, pr. telefon og e mail. Klienten får kopi af relevant korrespondence. I den udstrækning der indgår personhenførbare eller personfølsomme oplysninger kan advokatfirmaet vælge at benytte kryptering. Advokatkontoret har sikker mail: sikkerpost@denlaw.dk

Salæret

I den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: – sagens værdi eller dens betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid og det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn og inddragelse af specialviden. Endvidere om sagen skal gennemføres særlig hurtigt. Klienten debiteres særskilt for de med sagen forbundne udlæg og afgifter. Betalingsbetingelser. Fakturadato + 8 dage. Medmindre andet er aftalt, faktureres løbende efter medgået tid.

Særlig vedr. retssager

Advokatkontoret indgår ikke aftaler om salær, som baserer sig på udfaldet af en retssag.

Efter retsplejelovens regler tilkendes salær til den vindende part i en retssag. Ved forlig kan retten ligeledes træffe afgørelse om sagsomkostninger. Henset til de konkrete omstændigheder, herunder tidsforbruget på den enkelte sag, vil de tilkendte omkostninger i visse tilfælde ikke dække de faktiske omkostninger for klienten i forbindelse med gennemførelsen af en retssag, fordi der advokaten skal foretage supplerende undersøgelser, bevisafvejning, høring af specialister eller andre tiltag, som er nødvendige for at klienten får det bedst mulige udgangspunkt. Den tabende part i en sag skal, udover sagsomkostninger til den vindende part, udrede egne sagsomkostninger.

Hvis klienten har tegnet en forsikring, som dækker retshjælp, skal klienten på et så tidligt tidspunkt som muligt at gøre opmærksom på dette og bistå med at tilvejebringe relevante oplysninger. Oplysninger skal gives senest når en sag anlægges – med henblik på at advokaten bistår med at rådgive og søge forsikringsselskabet om dækning.  Det er klientens ansvar at oplyse om eventuelle forsikringer, som indeholder mulighed for retshjælp. Det er advokatens ansvar at bistå med rådgivning i forhold til eventuel dækning, samt at søge dækning hos klientens forsikringselselskab.

Som beskikket advokat i straffesager udføres opgaven efter takster, som er fastsat af domstolene. Som antaget forsvarer udføres opgaven efter individuel aftale med klienten.

Depositum og betaling

I forbindelse med visse opgaver, kan det være nødvendigt med indbetaling af depositum til dækning af salæret samtudlæg og afgifter forbundet med sagens behandling. Depositum må ikke overstige, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende opgave. Reglerne om forrentning af betroede midler finder anvendelse på deposita. Klientkontomidler, inklusive eventuelle indvundne renter, anvendes til udligning af kommende fakturaer eller omkostninger, med mindre andet aftales. Faktura udstedes ved kortvarige opgaver, ved opgavens afslutning. Ved længerevarende opgaver a conto-afregnes med kortere eller længere intervaller. Såfremt, kredittiden på faktura på trods af rykkere er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten, forbeholder advokatfirmaet sig snarest muligt at afslutte opgavens behandling. I det særlige tilfælde, hvor advokatfirmaet ikke længere finder at kunne tage ansvaret for opgavens behandling, eller mener at det er i klientens interesse at ophøre med at yde bistand, forbeholder advokatfirmaet sig ret til at udtræde af opgaven. Klienten vil i givet fald, straks blive orienteret herom. Originale dokumenter udleveres senest ved opgavens afslutning.Såfremt klienten ikke mener at den udførte bistand eller det beregnede honorar lever op til dennes forventninger, opfordres denne til at kontakte den advokat, der er ansvarlig for opgaven.

Alle midler der betros advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse i NORDEA.

Oplysninger om advokatfirmaets driftskonto i NORDEA: 0111 0744227402 IBAN DK842000044227402 SWIFT NDEADKK

Klienter skal være opmærksomme på, at der som følge af bankens forretningsbetingelser kan beregnes negative renter, som trækkes på klientens indestående. Omkostning til negative renter søges begrænset mest muligt.

Ophavsret

Ophavsret til det arbejde, som udføres, tilhører som udgangspunkt advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt med klienten.Det frembragte arbejdsresultat må ikke uden skriftlig accept fra advokatfirmaet, anvendes i anden forbindelse end omfattet af opdraget for klienten.

Tvister og ansvar

Advokat Stephan Falsner er en del af Advokatsamfundet og dermed underlagt Advokatsamfundets regler. Klager kan indbringes for advokatnævnet. Se mere på nedensående link.

Klagere opfordres til først at klage direkte til advokatkontoret, forinden klage indgives til nævnet.  Se mere  på advokatsamfundets hjemmeside:

www.advokatsamfundet.dk

Enhver tvist mellem en klient og advokaten skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved dansk domstol. Advokatfirmaet er ansvarlige for sin bistand overfor klienten efter dansk rets almindelige regler.Medmindre andet aftales, er advokatfirmaet alene ansvarlig overfor klienten for den ydede rådgivning. Ansvaret  omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.