Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som gælder i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske data beskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. Dataansvarlig er advokat Stephan Falsner CVR nr. 34033110 og som klient er du omfattet af nedenstående politik:

Som klient accepterer du at advokatfirmaet opbevarer personoplysninger, som dels er nødvendige for at føre sager, og dels oplysninger, som firmaet er blevet pålagt at indsamle af i medfør af lovgivning og de advokatetiske regler. Her kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.
Hvis du ikke er klient, men på et tidspunkt retter henvendelse til os i en sag eller forespørgsel, vil vi kun ligge inde de personoplysninger, som du har givet os og oplysningerne slettes efter samme retningslinjer.

Hvad er personoplysninger?

Advokatfirmaet behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med de opgaver vi løser for vore klienter. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, fødselsdato, ID og CPR nr. og CVR nr. I straffesager opbevares endvidere oplysninger om helbred, straffeattester, politirapporter og andet efterforskningsmateriale. Disse oplysninger er særlig følsomme og kræver, at du har givet samtykke til at vi opbevarer disse data. Dette samtykke indhentes ved sagens opstart.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe sagen varer. Når sagen er slut, vil vi vurdere, hvilke oplysninger, som det er nødvendigt at opbevare og hvilke som kan slettes.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

Vi opbevarer kun oplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle din sag på betryggende vis og for at kunne dokumentere overfor myndighederne, at gældende love og regler er overholdt.Udgangspunkt er dog altid, at der er fuldstændig fortrolighed mellem advokat og klient og at oplysninger ikke udleveres, uden at klienten har givet sit samtykke. Anden videregivelse sker kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle personoplysninger.

Efter ophør af klientforhold

Ved ophøret af vores samarbejde, vil advokatfirmaet tage stilling til, om dine personoplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet 5 år efter sagens afslutning. I visse tilfælde vil advokatfirmaet opbevare oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning, eller advokatfirmaet kan være forpligtet til at opbevare oplysninger i henhold til lovgivning. Det er altid muligt at kontakte os og få at vide hvilke oplysninger advokatfirmaet ligger inde med.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personlige oplysninger i vores IT- system med begrænset adgang, som kun betjenes af den advokat, som har sagen.Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt personoplysninger om dig selv. Dette gælder dog ikke efterforskningsmateriale i straffesager, som er undergivet særlige regler i Retsplejeloven. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis advokatfirmaet ikke fortsat har en lovlig interesse i at opbevare og behandle dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt advokatfirmaets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Yderligere informationer

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse til advokat Stephan Falsner. Mener du der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK
Advokatfirmaet skal overholde gældende regler om foranstaltninger mod hvidvask. Formålet med Hvidvaskloven er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette betyder i henhold til Hvidvaskloven følgende:
  • Advokaten skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, hvilket betyder, at advokaten skal kende sin klients identitet og opbevare id-oplysninger om klienten i 5 år efter forretningsforbindelsens ophør. Id-oplysningerne skal verificeres, eks. ved forevisning af pas.
  • Hvis der opstår mistanke om, at klientens henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, skal forholdet undersøges nærmere.
  • Advokaten har pligt til at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden eller personen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
  • Advokaten har pligt til at fastsætte skriftlige politikker, procedurer og interne kontroller om risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretning-, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.
  • Advokaten har pligt til at sikre, at ansatte og ledelsen har modtaget tilstrækkelig undervisning.

Det betyder at i sager, hvor der sker en transaktion i form af overdragelse af f.eks. fast ejendom, stiftelse eller overdragelse af virksomhed, er advokaten forpligtet til at sikre sig klientens identitet er i form af identitetsoplysninger, som leveres af klienten selv + oplysninger fra offentlig tilgængelige registre, f.eks. CVR register.