To måneders ubetinget fængsel for ulovlig elgjagt.

To svenske jægere blev dømt for jagtlovs overtrædelser ved Malmberget i august 2016. Jægerne var anklaget for at have skudt en voksen elgtyr i et skovområde nær Mosebacke i Malmberget. Overtrædelsen skal være sket ved årsskiftet 2015/16.

Byretten idømte de to mænd til hver en måned i fængsel i august sidste år. De tiltalte erkendte, at de transporterede en død elg, men de vidste ikke, hvordan elgen døde. Retten ”købte” tydeligvis ikke deres forklaring og dømte jægerne for ulovlig jagt. Den ene af de domfældte valgte herefter at anke sin dom til ”Hovrätten” i Norrland, hvilket svarer til landsretten i Danmark.

Der er nu afsagt dom i sagen og udfaldet blev, at straffen blev skærpet til to måneders fængsel, men tiltalte blev frifundet for anklagerens påstand om konfiskation af våben og jagtudstyr.

Retten begrunder sin dom med, at anklagerne har løftet bevisbyrden for, at de pågældende havde fortsæt til at begå ulovlig jagt og at mændene anerkendte transport til forlægning af dyret, hvilket styrker formodningen for, at de pågældende også skudt elgen. Der forelå endvidere belastende vidneudsagn. Endvidere fandt politiet tekniske beviser i form af nyligt affyret våben.

Set i forhold til praksis i Danmark, må man sige at straffen er ret hård. Det kan hænge sammen med, at i Sverige repræsenterer elgkød en ret stor økonomisk værdi og at man i øde områder – f.eks. Norrland, er meget optaget af, at holde ulovlig jagt og krybskytteri i ro.

Derimod ville en dansk domstol ret sikkert – uden tøven – have givet medhold i påstanden om konfiskation. Hvis man ser på dansk retspraksis, er domstolene meget lydhøre for anklagemyndighedens påstande om konfiskation i sager om ulovlig jagt.