Strafbart da jæger afgav skud uden kuglefang – også selvom der ikke forelå konkret fare for andre

Vestre Landsret har i en dom fastslået, at afgivelse af 2 skud med en jagtriffel cal. 6,5×55 ud over fladt, åbent terræn med en afstand på ca. 640 m i skudretningen til offentlig vej og privat bolig var strafbart, idet der forelå en overtrædelse af jagtlovens § 22 nr. 2: ”Ingen må jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet”. Tiltalte, som var en erfaren jæger, havde afgivet 2 skud fra knælende skydestilling til en løbende kronkalv på 60 m afstand. Kalven blev ramt og døde, men anklagemyndigheden rejste tiltale for overtrædelse af jagtlovens § 22, fordi man mente, at det er nok, at der er opstået en abstrakt faresituation. Der behøver ikke at foreligge en konkret faresituation. Under sagen gjorde forsvareren gældende, at der ikke var personer i nærheden og at der ikke opstod konkret fare. Endvidere at på grund af skudvinklen, ville projektilerne være gået i jorden længe inden de ville have nået den offentlige vej. Sagen blev afgjort til anklagemyndighedens fordel i byretten, som fulgte anklagernes argument, som var, at ligesom i færdselslovens § 126 stk. 1, er det nok til betinget at frakende førerretten, hvis der foreligger ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden eller fare herfor”. Byretten mente således, at der ikke behøvede at foreligge en konkret fare, idet den lagde vægt på, at Højesteret i fire sager om dobbelt hastighedsoverskridelse havde udtalt, at den blotte tilstedeværelse af fare var nok. Sagen blev anket til landsretten. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om skærpelse af straffen. Under sagen blev der fremlagt flere sagkyndige erklæringer, her i blandt en erklæring fra en skydeekspert, som mente, at projektilet næppe ville have nået frem til vejen, men at der dog forelå en risiko for at projektilerne rikochetterede og derved ville kunne have nået den offentlige vej. Landsretten fandt på denne baggrund, at jagtlovens § 22 var overtrådt – også selvom det sandsynligvis højst kunne have været rikochetterende projektiler, som kunne have nået vejen på de 640 m. Straffen blev fastsat til 2000,- kr. i bøde. Alle jægere ved, at lave skud med hagl og skud med riffel uden kuglefang er farligt. Det bliver sagt ved alle jagtparoler. Men det mange måske ikke tænker over er, at det også kan være strafbart, selvom ingen skade sker.