Sager om inddragelse af jagttegn, våben eller SKV FØRSTEHJÆLP

En sag begynder som regel med en henvendelse fra Politiets Administrative Center for Våben (PAC) hvoraf fremgår, at PAC overvejer at tilbagekalde samtykke til jagttegn, våbentilladelse eller SKV. Man får som regel 21 dage til at fremkomme med sin version af sagen (høringssvar).

Sagen vedrører ofte overtrædelse af straffelovens voldsparagraffer, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Det er ikke nødvendigvis sager, som har ført til en dom i retten. Det kan også handle om, at man administrativt har vedtaget en bøde, f.eks.  for at have importeret en ulovlig kniv. Der kan også være tale om, at man har vedtaget en bøde for besiddelse af f.eks. hash. Som noget forholdsvis nyt, er politiet begyndt at søge i interne registre, således at sager om f.eks. overtrædelse af ordenbekendtgørelsen eller færdselsloven finder vej til PAC. Det samme gælder optegnelser i det Nationale Efterforskningsregister. Sidstnævnte kan være et problem, fordi politiet ofte ikke vil oplyse, hvad der står i disse registre, men dog stadig agter at bruge det som begrundelse for tilbagekaldelse af samtykke til jagttegn og våben.

Henvendelsen komme længe efter hændelsen. Fælles for sådanne sager er, at modtageren ofte er af den opfattelse, at sagen er blevet afsluttet med en bøde.

Våbenbekendtgørelsen giver imidlertid politiet mulighed for at inddrage samtykke til jagttegn og våben, hvis politiet er betænkelige. Som praksis har udviklet sig over de seneste år, er udgangspunktet, at politiet som hovedregel er betænkelige.

I visse sager får man henvendelse fra PAC allerede når man er sigtet i en sag, hvori der indgår våben, vold eller stoffer. Det vil altså sige, at selvom man hverken er tiltalt eller dømt for noget forhold, er politiet betænkelige – også selvom det viser sig senere, at der ikke bliver rejst tiltale eller man er uskyldig.

Her er nogle gode råd til dig, som modtager et sådant brev:

1. Bevar roen!

Ofte falder folks verden sammen, når de får et sådant brev. Folk, som ellers aldrig har været på kant med loven, føler sig kriminaliserede. Der findes eksempler på, at sager om inddragelse har medført betydelig psykisk pres, som har påvirket folk, under- og længe efter en sådan sag.

De ser hele deres fritidsinteresse forsvinde og de føler sig uretfærdigt behandlet, da de ikke mener, at der er grundlag for betænkelighed.

Man hører ofte, at det opfattes som en ”tillægsstraf”. Især i de sager, hvor folk giver udtryk for, at de vedtog bøden, var det fordi de gik ud fra, eller fik at vide, at sagen dermed er ”lukket”. Det var den så ikke.

Især i sager om import af ulovlige knive, hvor det på hjemmesiden ikke fremgik, at det var en kniv med tværstillet greb, springkniv eller lignende, bliver folk overraskede over, at politiet mener den kniv er ulovlig. Hvis jagttegnet derefter inddrages med den begrundelse, at man ikke har kendskab til våbenloven, er folk ofte ikke enige, f.eks. fordi knive på internettet ofte beskrives anderledes, end de faktisk er. Havde køber vidst det, ville han jo aldrig have købt den.

2. Læs brevet grundigt igennem!

Find ud af, hvilken hændelse PAC henviser til og navnlig hvorfor de er betænkelige ved at du har adgang til våben.

3. Vent med at svare!

Til du er helt sikker på, hvad du skal skrive i dit svar. Hvis du er enig, så behøver du ikke svare, for du kan forvente en afgørelse, som den PAC har oplyst de forventer at træffe, hvis du ikke svarer indenfor de 21 dage.

4. Afgiv høringssvar indenfor den angivne frist!

Tænk før du skriver. Det du skriver, vil ofte blive citeret i afgørelsen – også til at begrunde beslutning om inddragelse af samtykke.  

Hvis fristen overskrides, vil det blive betragtet som, at du ikke har svaret og afgørelse vil blive truffet på det foreliggende grundlag.

5. Søg evt. juridisk rådgivning!

Hvis du ikke er enig, handler det om at udarbejde et svar, som indeholder henvisning til konkrete relevante omstændigheder i sagen og ikke mindst relevante bestemmelser i love og regler, samt retspraksis. I praksis har det vist sig muligt få afgørelse om, at man kan beholde sit samtykke. Det sker jævnligt, at sagen med en bedre oplysning og juridisk argumentation kan falde ud til borgernes fordel. Du kan få hjælp til både jura og udarbejdelse af høringssvar. Du får selvfølgelig oplysning om omkostningerne til bistand, før sagen startes op.

6. Klagemulighed

Forvaltningen har pligt til at oplyse borgere om mulighed for at klage over en afgørelse. I disse sager er Rigspolitiet klageinstans. I overvejelserne om klage bør, udover den konkrete sags omstændigheder, indgå overvejelser om der under selve sagsbehandlingen er begået fejl.