Inddragelse af våbentilladelse p.g.a. oplysninger i et hemmeligt politiregister var i strid med Den europæiske Menneskeretskonvention.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 blev vedtaget i Europarådet for at beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder. Konventionen, hvis officielle navn er ”Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder”, trådte i kraft i 1953. Den blev samme år ratificeret af Danmark, og inkorporeret i dansk ret på lovtrin, d.v.s. hierarkisk under Grundloven, men på lige fod med vedtagne love, i 1992. Det er dog i Danmark blevet sædvane i dansk retspraksis i stadig større grad at anvende den Europæiske Menneskerettighedskonvention i retsskabende funktion og i lovgivningsprocessen, end Grundloven.

Konventionen opretter ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”. Enhver der føler at deres rettigheder beskyttet af konventionen er blevet overtrådt af en stat kan indbringe sagen for Domstolen.

Det er ikke kun i Danmark, at politiet holder øje med jægere og skytter. Det sker også i udlandet. Der findes en interessant sag fra en af de baltiske stater, som også kan få betydning for danske våbenejere, som bliver monitoreret af politiet:

I denne sag fratog myndighederne en borgers våbentilladelse, fordi oplysninger i politiets register tilsyneladende indikerede, at borgeren udgjorde en samfundsrisiko. Han blev bedt om at aflevere sine våben til politiet mod betaling, idet man der havde den særlige regel, at hvis en borger får inddraget sin våbentilladelse, får borgeren økonomisk kompensation svarende til værdien af våbnet.

Borgeren klagede til myndighederne over, at hans navn var blevet opført i politiets register, men fik ikke medhold på grund af hemmeligstemplet materiale fremlagt af politiet. Oplysningerne blev ikke frigivet til klageren.

Oplysningerne var af afgørende vigtighed for klagerens sag, eftersom dommerne skulle tage dem i betragtning for at kunne fastlægge, om han var involveret i kriminelle handlinger. Politiets arkiv var det eneste bevis for klagerens påståede fare for samfundet. Eftersom klageren ikke var blevet underrettet om beviserne mod ham og ikke havde haft lejlighed til at svare på dem (i modsætning til politiet), var beslutningsprocessen ikke i overensstemmelse med kravene til en fair rettergang og den gav ikke tilstrækkelig sikkerhed for beskyttelse af klagerens interesser. Den Europæiske Menneskeretsdomstol fastslog, at dette var i strid med Den europæiske Menneskeretskonvention.

I denne sag fastslog retten således, at det var i strid med konventionen, at politiet ikke ville / kunne oplyse, hvilke oplysninger, som de havde på den pågældende borger. Da borgen ikke kunne få dette at vide, kunne han derfor ikke forsvare sig mod ”anklagerne”.