Halvautomatisk jagt riffel – overladelse til ikke jæger – frifindelse og strafbortfald.

På Københavns Skyttecenter på Selinevej havde en jæger i 2017 overladt sin halvautomatiske jagtriffel kaliber 222 til sin søster med henblik på at hun skulle overveje at købe riflen. Den halvautomatisk jagtriffel, skulle i henhold til gældende regler skal være plomberet til to patroner (permanent anordning) ved jagt. Søsteren, som ikke havde tilladelse til riflen, skød en del skud med riflen.

De optog selv en video af hændelsen og politiet, som kom i besiddelse af videoen, rejste herefter tiltale mod jægeren for 3 forhold:

Forhold 1 – At have overladt sit våben til en person, som ikke havde tilladelse til våbnet

Forhold 2 – At have overtrådt et vilkår fastsat i våbentilladelsen af om, at riflen alene må anvendes til jagt (herunder indskydning af riflen), idet der ikke var tale om indskydning af riflen, idet tiltalte afgav en række skud hurtigt efter hinanden (ved at have udtaget plomberingen) og

Forhold 3 – At have anvendt riflen i strid med instruks for brugen af banen til riffelskydning, idet det fremgår af instruksen, at der kun må anvendes jagtrifler i kaliber til og med 458/11,5 mm til indskydning og de af Dansk Jægerforbund godkendte aktiviteter (Riflen var kaliber 222).

Under sagen kom det frem, at plomberingen var udtaget, fordi der var tale om indskydning. Der blev afgivet en række vidneforklaringer og sagkyndige udtalelser, hvoraf bl.a. fremgik, at på et møde i 2004 i Justitsministeriets konktaktudvalg vedrørende våbenloven, »en tilladelse til en halvautomatisk riffel uden permanent anordning til jagt i udlandet må indebære, at våbenet kan indskydes på skydebaner i Danmark. Også en vis øvelsesskydning på en skydebane i Danmark med henblik på jagt i udlandet må anses for tilladt. Det er ikke tilladt at bruge halvautomatiske rifler uden permanent anordning i forbindelse med konkurrenceskydning.«  Byretten dømte jægeren for forhold 1, 2 og 3 og idømte en bøde på 15.000 kr. Sagen blev anket til Landsretten, som nående frem til et andet resultat:

Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte jægerens forklaring om, at han alene overlod riflen til sin søster, med henblik på at hun kunne prøveskyde riflen i forbindelse med hendes mulige køb. Selvom riflen således ikke blev overdraget endeligt eller mere permanent til søsteren, fandt Landsretten, at det ikke havde betydning om riflen, i den konkrete situation, ikke blev overdraget, men alene blev overladt. 

Med samme begrundelse som byretten, fandt Landsretten herefter jægeren skyldig i forhold 1, men henset til, at tiltalte tilsyneladende forinden havde søgt at afklare, om han i forbindelse med en salgssituation, kunne overlade våbnet til en potentiel køber, fandt landsretten, at forholdet er begået under formildende omstændigheder, at der var grundlag for at lade straffen bortfalde efter straffelovens § 83, som siger, at straf kan bortfalde,når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler herfor. 

Efter bevisførelsen fandt landsretten det endvidere ikke godtgjort med de beviskrav, der gælder i en straffesag, at tiltalte havde gjort sig skyldig i forhold 2 og 3, idet landsretten lagde vægt på, at det ikke er klart, hvad der nærmere skal forstås ved begrebet »indskydning«. 

Selvom tiltalte blev fundet skyldig i sagens forhold 1, bortfaldt efter straffelovens § 83 og i øvrigt frifundet.