Ny dom i Højesteret – hovedaktionær var ikke erstatningsansvarlig for SKATs tab i forbindelse med momskarruselsvig – ”ejerlederens ansvar”

En person var hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og – indtil april 2004 – direktør i en virksomhed, som drev brokerhandel med navnlig mobiltelefoner og it komponenter. Sagen udsprang af en række handler, som selskabet foretog i perioden fra november 2003 til november 2004. Efterfølgende viste det sig, at tidligere led i omsætningskæden, ved skyldnersvig, havde undladt at […]

Læse mere…

Rettens takster for spirituskørsel

Juletid er lig med juleglögg, juleøl, julefrokost o.s.v. Politiet er særlig aktive i december og holder som regel razziaer for at stoppe de bilister, som har drukket for meget.. Som en service får du her ”opfrisket” taksterne for at køre bil i alkoholpåvirket tilstand. Hvis spritkørslen ikke har medført en ulykke, afhænger straffen af promillen. […]

Læse mere…

Bistand til flygtninge – humanitær støtte eller strafbar handling?

I øjeblikket er Danmark i en uvant situation, idet man ikke har set tilstrømning af udenlandske flygtninge i samme omfang siden 2. Verdenskrig. Medierne bringe billeder og fortællinger fra flygtninge, som er kommet for at blive eller rejse videre. Der er nogle af flygtningene, som ikke vil lade sig registrere af myndighederne af frygt for […]

Læse mere…

Arbejdsgivers erstatningsansvar bedømt efter reglerne om grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse og ikke arbejdsmiljølovens regler om arbejdsstedets indretning

Anlægsgartnere og andre, som beskæftiger sig med snerydning og glatførebekæmpelse bør være opmærksomme på, at Højesteret har afsagt dom i en sag om arbejdsgivers ansvar for de skader en ansat pådrog sig, fordi den ansatte faldt på virksomhedens P plads i det glatte vinterføre. Det centrale spørgsmål i sagen var om arbejdsgivers pligt, i henhold […]

Læse mere…

Landsretten fastholder praksis i sag om kønsdiskriminering i frisørbranchen: Det er ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en frisør havde forskellige priser for ydelserne “Dame klip” og “Herre klip”

En kvinde, som ikke været i frisørsalonen følte sig  forarget og stødt over den kønsdiskriminerende tendens, der florerer i Danmark. Hun klagede over over, at en frisørsalon har fastsat sine priser på grundlag af køn: “Dame klip 495 kr. Herre klip 395 kr.” Hun krævede en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Under sagen gjorde klager […]

Læse mere…

Højesteret har i ny dom fastslået, at et anbefalet brev ikke er nok, hvis man vil sikre sig, at et brev er kommet til modtageren

Sagen omhandlede konsekvensen  af en parts udeblivelse fra et retsmøde i fogedretten. Den pågældende var blevet indkaldt til retsmødet ved et anbefalet brev, men brevet blev ikke udleveret eller afhentet, og det blev derfor tilbagesendt til fogedretten af postvæsenet. Højesteret udtalte, at en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun kan tillægges udeblivelsesvirkning (d.v.s. at […]

Læse mere…

Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?

Må arbejdsgiver læse sine ansattes E mails ?  Det spørgsmål bliver ofte stillet, når virksomheder, som befinder sig en  skarp konkurrencesituation,  har mistanke om at en illoyal medarbejder lækker interne oplysninger om f.eks. kunder eller produkter. Svaret er ”ja”, men under visse forudsætninger. Udgangspunktet er, at personlige mails ikke må læses af arbejdsgiver. Det er […]

Læse mere…

I straffesager, hvor der medvirker nævninge, afgøres både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen ved afstemning – se sag om terrorvirksomhed

Ved afstemningen om skyldsspørgsmålet har hver dommer og hver nævning 1 stemme. Hvis nævningernes og dommernes svar på skyldsspørgsmålet går ud på, at tiltalte ikke er skyldig, afsiger retten straks frifindelsesdom. Hvis den tiltalte findes skyldig, skal der stemmes om strafudmålingen og her har hver nævning 1 stemme, og de juridiske dommere har tilsammen lige […]

Læse mere…

Fra den 1. februar 2015 skal ejeren af bilen betale bøden, eller angive den, som kører den

En ændring af færdselsloven gør, at det fremover vil være bilens ejer og ikke føreren der hæfter for hastighedsoverskridelser. Ændringen træder i kraft 1. februar 2015. Den nye regel har været til debat og er nu en realitet. I færdselsloven indføres nu en særlig form for betinget objektivt strafansvar for ejeren (den registrerede bruger af […]

Læse mere…