Virksomheders omkostninger til retssager kan reduceres

”Procesøkonomi” en øvelse, som med fordel kan gives opmærksomhed.

Byretten er første instans i langt de fleste sager. Jeg har sager, som er anlagt i januar 2019, men som først kommer for retten til næste år. Årsagen er, at retterne har meget travlt, med bl.a. straffesager som følge af politiet indsats mod f.eks. volds- og bandekriminalitet. Ressourcerne ved domstolene synes ikke at være fulgt med, selvom retterne virkelig gør et behjertet forsøg på at følge med. 

Omkostningerne ved at føre retssager er ikke ubetydelige. Selvom man vinder sagen og modparten skal betale omkostninger, er det langt fra altid, at disse dækker de reelle omkostninger ved at føre sagen.

Har man en forsikring, som dækker udgifter til retssager, kan den måske nok dække omkostningerne i byretten, men hvad hvis sagen ankes til Landsretten og maksimum på dækningen er nået?

Voldgift har den fordel, at sagerne kan afgøres hurtigere og de er endelige d.v.s. ingen ankemulighed. De er endvidere ikke offentlige og kan dermed nemmere håndtere sager, hvori der f.eks. indgår forretningshemmeligheder. Men hvad mange ikke tænker på er, at der kun er parterne til at betale omkostningerne til dommere, voldgiftsmænd, sekretariat m.v., udover udgifter til f.eks. syn- og skøn og egen advokat. I Danmark har vi Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlæg, som er hovedaktører på dette område.

Ankenævn kan både være offentlige og private. Offentlige er f.eks. ”Klagenævnet for udbud”, ”Konkurrenceankenævnet”, ”Teleankenævnet” m.fl.

Private ankenævn er f.eks. ”Byggeriets Ankenævn” og ”Håndværkets Ankenævn”. Disse nævn er nedsat af organisationerne bag de pågældende fagområder med deltagelse af forbrugerrepræsentanter. Klagegebyrer er typisk på 300 kr. Berammelsestiderne er som regel kortere end ved domstolene. Ankenævn har dog i sær en væsentlig ulempe;  I sager, hvori der indgår beviser i form af vidner, er det ikke muligt at føre disse, fordi der ikke er bevisførelse på samme måde som ved byretterne. I Ankenævn afgøres sagerne som oftest på baggrund af en sagkyndig udtalelse. Visse sager kan ikke vindes uden vidnebevis, hvorfor de må behandles i byretten eller voldgift. I ankenævn anlægges sagerne af forbrugere Virksomheder er typisk indklagede, men har muligheden for at få sagen afgjort der. Sagerne kan dog, under visse betingelser, efterfølgende behandles ved byretten.

Mulige løsninger

Spørgsmålet er så, hvad kan man gøre for at optimere sin procesøkonomi? Her er et par gode råd:

1) Læg følelserne til side, når du er på vej i retslig proces. Få en nøgtern juridiske vurdering, før du kaster dig ud i noget, som kan blive en dyr omgang. Visse sager må og skal føres for at forsvare virksomhedens “territorium”, men en del sager er ikke principielle ud fra en juridisk vurdering.

2) Før primært kun de sager, som har afgørende betydning for at bevare den måde, som du ønsker at drive din virksomhed på. d.v.s. at ”afløbseffekten” vil have stor betydning, hvis modparten får medhold. Mange sager er ikke principielle ud fra en juridisk vurdering.

3) Overvej på et tidligt tidspunkt retsmægling. Det er en fast bestanddel af forberedelsen af sager i byretten. Ved retsmægling forsøger en særlig uddannet retsmægler, som er udpeget af retten at hjælpe parterne frem til et forlig. Der kræver, at der er vilje på begge sider. Sagsbehandlingen er væsentlig kortere og omkostningerne som regel betydelig mindre. Løsningen er dog ikke egnet i principielle sager.

4) Overvej en af følgende andre muligheder for at få hjælp af professionelle mediatorer, som kan hjælpe parterne frem til en løsning på samme måde som ved retsmægling, men udenfor retssystemet f.eks.: mediationsinstituttet.dk   danskemediatorer.dk   mediatoradvokater.dk

5) Overvej at indføje bestemmelser i kontrakter om konfliktløsning. Alt fra at det aftales, at tvistigheder skal søges bilagt ved forhandling, før retlige skridt kan indledes, til at det på forhånd aftales, at tvistigheder afgøres med mægling eller voldgift. I sidstnævnte tilfælde er det vigtigt at sætte tidsrammer op for behandlingen og for fremgangsmåden, for derved at holde snor i omkostninger.

6) Hvis man som virksomhed sælger til udlandet, kan man gange faktoren af potentielle problemer med “2”, hvis man ikke gør sig sine procesøkonomiske overvejelser – allerede i kontraktfasen. F.eks. kan det være forbundet med betydelige omkostninger at gennemføre en retssag eller voldgift i udlandet. Derfor er det vigtigt på forhånd at have klarlagt f.eks. hvilket lands love som gælder i aftaleforholdet, i hvilket land en sag skal afgøres og i henhold til hvilke internationale handelskonventioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *