Brancheforeningers overtrædelser af konkurrenceloven

Brancheforeningers overtrædelse af konkurrenceloven kan straffes med påbud, bøde og fængsel i op til 6 år.

I en række sager i nyere til er brancheforeninger og deres politiske og daglige ledelse blevet straffet for overtrædelse af konkurrenceloven.

Senest har Konkurrencerådet truffet afgørelse om at dyrlægeforeningens etiske regler strider mod konkurrenceloven, idet foreningen med sine etiske regler har  begrænset kundernes mulighed for altid at kunne vælge dyrlæge frit. Konkurrencerådet påbudt foreningen at ophæve reglerne og at afstå fra at genindføre regler med et tilsvarende konkurrencebegrænsende indhold.

Omkring 90 procent af de private praktiserende dyrlæger i Danmark er medlem af foreningen. Branchen omsætter for mere end to milliarder kroner.
De etiske regler beskriver blandt andet, hvad der anses for god etik ved henvisning af dyr til specialbehandling. I praksis har dyrlægerne forvaltet reglerne, så kunderne ikke kunne skifte til en dyreklinik, som de i en anden forbindelse var blevet henvist til. For eksempel har en kunde oplevet at blive afvist med sin kat på et dyrehospital.  Årsagen var, at kundens tidligere dyrlæge inden for det seneste halve år havde henvist kunden til dyrehospitalet i forbindelse med behandlingen af en anden kat. De etiske regler begrænser endvidere konkurrencen ved en dyrlæges død eller sygdom. Dyrlægerne skal ifølge reglerne afholde sig fra at skabe sig en praksis eller andre fordele på bekostning af en syg kollega. Og ved en dyrlæges død skal dyrlægerne undlade at nedsætte sig inden for en radius af 15 kilometer, indtil afdødes praksis er solgt, dog højst  seks måneder.

I 2010 blev  en brancheforening for busvognmænd var ved Højesteret idømt en bøde på 500.000 kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og § 23 ved i to tilfælde at have opfordret foreningens medlemmer til at beregne et særligt oliepristillæg ved udførelse af visse former for buskørsel. Foreningens direktør og underdirektør, blev hver hver idømt en bøde på 25.000 kr.

Opfordringerne var fremsat i foreningens medlemsblad og et nyhedsbrev, som var udarbejdet af de to direktører.  

Landsretten havde pålagt en bøde på 400.000 og 15.000, men Højesteret forhøjede bøden til 500.000 kr. og 25.000 kr.  under henvisning til, at opfordringen fra foreningen måtte anses for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og til, at foreningen og dens medlemmer havde en betydelig omsætning og markedsandel.

I 2009 blev en brancheforening for kartoffelavler tiltalt for overtrædelse af konkurrenceloven  for at have overtrådt forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, idet foreningen indkaldte til, og afholdt stormøde,  med det formål at hæve priserne for spisekartofler bl.a. ved at opfordre medlemmerne til at indgå kontrakter med kartoffelpakkerier om mindstepriser, og til at indefryse dele af produktionen.

Formanden var tiltalt for overtrædelse af konkurrenceloven, ved  i TV-Avisen , og til  ”effektivtlandbrug.dk”  at opfordrede producenterne til at lade dele af produktionen af spisekartofler blive siddende i jorden.

Retten kom frem til, at foreningen og formanden var skyldige i at have forsøgt at koordinere medlemmernes adfærd i relation til priser og mængder af spisekartofler på markedet, idet retten ved bevisvurderingen lagde afgørende vægt på formandens forklaring i retten, artikler med referater af det afholdte stormøde,  samt formandens udtalelser til TV-avisen.

Ved fastsættelsen af bødestraffen for brancheforeningen lagde retten vægt på følgende:

”En opfordring fra en brancheforening til medlemmerne, der har til formål eller følge at begrænse priskonkurrencen mellem disse, må i almindelighed anses for at være en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Dette gælder ikke mindst i en situation som den i denne sag omhandlede, hvorforeningen tidligere havde modtaget en indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen om ikke at forsøge at påvirke medlemmernes prisfastsættelse eller øvrige forretningsbetingelser. På trods heraf stod brancheforeningen bag afholdelsen af stormødet, ligesom foreningen fulgte op på stormødets opfordringer om mindstepriser og begrænsninger af udbuddet i efterfølgende interviews blandt andet i den landsdækkende TV-avis”. Bøden til formanden blev fastsat til 25.000 kr.

Afgørelsen viser, at selvom der er et stort politisk incitament til at gøre noget for at ændre en given situation, så vælger myndighederne at skride ganske håndfast ind og domstolene idømmer mærkbare sanktioner.

I Konkurrencelovens § 23 er der hjemmel til fængselsstraf i op til halvandet år. Er der tale om særlig skærpende omstændigheder, kan straffen i medfør af Straffelovens 299C forhøjes i indtil 6 år. Typisk når der er tale om karteldannelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *