Lov om kvinder i bestyrelser på vej

Regler om kønskvotering i bestyrelser er snart en realitet. En ændring af ligestillingsloven har været I høring.  Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at man ønsker at skabe “reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser m.v. På Erhvervs- og Vækstministeriets område vedrører dette de øverste ledelsesorganer i statslige aktieselskaber, børsnoterede selskaber, store erhvervsdrivende virksomheder, store erhvervsdrivende fonde samt en række finansielle virksomheder” 

Formålet med lovforslaget er, at der kommer en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de øverste ledelsesorganer. For at sikre kvinderne den nødvendige erfaring – og dermed det nødvendige rekrutteringsgrundlag – skal fokus ikke alene være på den kønsmæssige sammensætning i virksomhedernes øverste ledelsesorgan, men også på en forbedring af kvindernes repræsentation i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Kvinder udgjorde 18,85 pct. i samtlige aktieselskabers bestyrelser i 2008. Tallet er i 2011 steget til 19,18 pct. I de statslige aktieselskabers bestyrelser udgjorde kvinder 15 pct. i 2008. Tallet er i 2011 steget til knap 23 pct. Tallet for generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer (dvs. eksklusive medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer) i børsnoterede selskaber lå i 2011 på godt 6,5 pct 

Den nye lov er konsekvens af bl.a. anbefalingerne for god Selskabsledelse, udstedt af “Komitéen for god Selskabsledelse”. Børsnoterede selskaber skal i årsrapporten forholde sig til Komitéens anbefalinger ved brug af ”følg eller forklar” – princippet. Dette betyder, at det enkelte selskab selv bestemmer, i hvilket omfang de ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever selskabet ikke anbefalingerne, skal det forklare, hvorfor det har valgt anderledes, og hvordan det i stedet har indrettet sig. De nye regler kommer til at gælde for virksomheder med en balancesum på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 mio. kr. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *