Virksomheders tv-overvågning af ansatte og på offentlige steder

I bestræbelser på krimininalitesforbyggelse, indfører virksomheder i stigende omfang TV-overvågning. Men virksomheder er ikke altid opmærksomme på, at TV –overvågning er reguleret af lovgivning. Det giver anledning til en del sager.

Hovedreglerne er, at arbejdsgiver lovligt kan iværksætte kontrolforanstaltninger, herunder TV-overvågning. Det er imidlertid en forudsætning, at overvågningen er sagligt og driftmæssigt begrundet. Straffeloven forbyder uberettiget overvågning af personer der befinder sig på et ikke-frit tilgængeligt sted. Dette gælder dog ikke, hvis der er givet samtykke, og ifølge praksis vil arbejdsgivers information om at der sker overvågning blive betragtet som et samtykke. Straffelovens forbyder endvidere at videregive oplysninger om private forhold, der måtte være fremkommet ved overvågning, medmindre der er givet samtykke hertil.

Det følger bl.a. af reglerne i Persondataloven, at billedoptagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Kravet om sletning gælder ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag. Virksomheden kan i dette tilfælde opbevare optagelsen af den person, tvisten drejer sig om (men ikke af andre personer). Virksomheden skal dog underrette den pågældende om opbevaringen inden for 30-dages fristen. Den person, tvisten drejer sig om, har krav på efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelsen.

Persondataloven betyder, at virksomheder kun må behandle, herunder indsamle og registrere, oplysninger, som de selv har et aktuelt behov for af hensyn til varetagelse af virksomhedens eget formål. Virksomhederne må også kun opbevare oplysningerne, så længe de selv har behov for dem,  af hensyn til varetagelse formålet. Virksomheder kan således, udover de 30 dage,ikke i henhold til persondatalovens regler registrere og opbevare oplysninger alene med henblik på politiets efterforskning med den begrundelse, at politiet i en sammenhæng kunne få behov for dem.

Såfremt reglerne ikke overholdes, kan sagen indbringes for Datatilsynet. Træffer Datatilsynet afgørelse om, at en offentliggørelse er sket uretmæssigt, ifalder den skyldige erstatningsansvar. Der er endvidere en strafferamme på op til 4 måneders fængsel for overtrædelse af Persondatalovenloven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *