-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Anklaget efter forkert §....og frifundet

Retten i Nykøbing Falster har frifundet i en sag, hvor en mor havde lagt et billede af en person, som havde blottet sig overfor hendes 10årige datter. Blotteren havde fået dagbøder på 2.500 kr., mens moderen fik et bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af databehandlingsloven, som hun nægtede at betale. Hun var tiltalt for overtrædelse af persondatalovens § 26 a ved at have videregivet billedoptagel­ser med en identificerbar person, der var optaget med overvågningsudstyr af en forretning, idet hun lagde billeder fra tv-overvågningen på Facebook.
Tiltalte nægtede sig skyldig.
Tiltalte forklarede under sagen, at hun af forretningen fik lov til at gennemse forretningens tv-opta­gelser, og at hun under gennemsyn af optagelserne tog billeder af optagelserne med sin mobiltele­fon, som hun efterfølgende lagde på Facebook.
Retten frifandt tiltalte med følgende begrundelse:
” Persondatalovens § 26 a om tv-overvågning i kriminalitetsbekæmpende øjemed angår efter forar­bejderne til bestemmelsen handlinger foretaget af den dataansvarlige, dvs. den, som efter personda­talovens almindelige regler er dataansvarlig for at optage de pågældende billed- og lydoptagelser. 
I denne sag er tv-overvågningen tilrettelagt og fortaget af [forretningen], hvorfor [forretningen], eller den juridiske person, hvortil [forretningen] hører, efter persondatalovens § 3, nr. 4, er dataan­svarlig i relation til videregivelse og sletning efter persondatalovens § 26 a, hvorimod tiltalte ikke er dataansvarlig i relation til denne bestemmelse. 
Tiltalen for overtrædelse af persondatalovens § 26 a er ikke rejst mod [forretningen], og der er ikke rejst tiltale mod [tiltalte] for overtrædelse af persondatalovens almindelige bestemmelser i §§ 6-8 om behandling af personoplysninger, herunder § 8, stk. 4, om privates adgang til at behandle oplysninger om strafbare forhold. Tiltalte frifindes herefter.”
Kommentar til dommen: Som det fremgår af præmisserne til dommen blev tiltalte frifundet, fordi hun ikke er den dataansvarlige i forhold til persondatalovens § 26. I dommen mere end antydes det, at bestemmelsen i § 8 stk. 4 kunne have været mere relevant. Denne bestemmelse lyder således:
”Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede”.
Anklagemyndigheden har den 24. marts 2017 anket byrettens dom til landsretten. Anklagemyndigheden har begrundet det med at man ikke ønsker at befolkningen har fået det fejlagtige indtryk, at man må lægge billeder af lovovertrædere på Facebook.

0 kommentarer til Anklaget efter forkert §....og frifundet:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment