-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Ikke injurirende at bruge udtrykket "Gestapo-metoder" om en leder

Højesteret har den 29. august i år afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder ved en injuriesag var blevet stævnet  af sin leder for at have sagt, at der var ”Gestapo-metoder” på arbejdspladsen under beskrivelse af lederens adfærd.
Den ansatte var siden 2010 ansat i en børnehave, hvor  lederen også var ansat. I foråret 2012 blev den ansatte sygemeldt pga. stress. Umiddelbart efter sin sygemelding henvendte den ansatte sig til sin fagforening og underrettede fagforeningen om forhold i børnehaven, som hun fandt kritisable. I en opfølgende mail til fagforeningen beskrev den ansatte forholdene på institutionen. Hun skrev blandt andet, at lederen tvang børnene til at spise, indtil de kastede op, at hun havde været voldelig over for en af forældrene og, at hun drak en flaske vin alene til personalemøderne. Endvidere anvendte hun i mailen udtrykket ”Det ligner Gestapo-metoder”. Efter aftale med den ansatte videresendte fagforeningen redegørelsen til kommunen, der iværksatte et skærpet tilsyn med børnehaven.
Lederen anlagde injuriesag mod den ansatte, jf. straffeloven § 267. Den ansatte kunne ikke bevise, at hendes udtalelser var sande, og spørgsmålet var herefter navnlig, om udsagnene var fremsat i god tro og til berettiget varetagelse af børnenes tarv, og derved kunne være straffri, jf. straffelovens § 269, stk. 1:
En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
Stk. 2. Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand. 

Højesteret fandt, at udsagnene blev fremsat over for den kommunale tilsynsmyndighed med det formål at få tilsynsmyndigheden til at reagere på forhold i børnehaven, som den ansatte opfattede som kritisable ud fra hensynet til børnenes tarv. Højesteret fandt, at den ansatte var berettiget til over for tilsynsmyndigheden at redegøre for episoder, som hun havde overværet og tillige om forhold, som hun havde fået refereret fra andre, såfremt hun samtidigt oplyste, at hun refererede andres udtalelser.
Højesteret lagde til grund, at de forklaringer, som den ansatte havde afgivet i hhv. by- og landsretten, svarede til hendes erindring om og hendes opfattelse af de omtalte episoder i børnehaven og derfor var fremsat i god tro, og det afgørende var derfor, om der var rimelig dækning for udsagnene i de faktiske episoder, som den ansatte havde afgivet forklaring om.
Når der bortsås fra udsagnet om ”Det ligner Gestapo-metoder” fandt Højesteret, at den ansatte havde haft rimelig dækning for de omtvistede udsagn.  For så vidt angår udsagnet om ”Det ligner Gestapo-metoder” fandt Højesterets flertal, at udsagnet efter sin placering i mailen ikke havde karakter af en sigtelse omfattet af straffelovens § 267. Udsagnet var derfor ikke strafbart.
 

 

0 kommentarer til Ikke injurirende at bruge udtrykket "Gestapo-metoder" om en leder:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment