-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Arbejdsgiver havde tilsidesat sin pligt til at tilpasse arbejdspladsen for en handicappet

Højesterets dom af 11. august 2015. Den ansatte fik i sommeren 2008 stillet diagnosen leddegigt efter blodprøver og en røntgenundersøgelse, der havde vist destruktive forandringer i håndled. Den ansatte  blev bl.a. henvist til kommunens hjælpemiddelcentral og fik håndledsskinner til brug under arbejdet. Sygdommen medførte væsentlige funktionsbegrænsninger, der bl.a. bevirkede, at den ansatte, af sin arbejdsgiver, blev fritaget for kassefunktionen i det supermarked hun var ansat. I juni 2009 blev hun deltidssygemeldt på grund af leddegigten.
Efter forskelsbehandlingslovens § 2 a skal en arbejdsgiver træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap ad- gang til at udøve beskæftigelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssigt stor byrde, som ikke i tilstrækkeligt omfang lettes gennem offentlige foranstaltninger.
Den ansatte blev efter længere tids sygefravær opsagt efter 120-dages reglen.
Højesteret lagde til grund, at arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at den ansatte led af en sygdom, der indebar et handicap, og at arbejdsgiveren derfor var forpligtet til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til forskelsbehandlingsloven for at give den ansatte adgang til fortsat beskæftigelse.
Højesteret udtalte, at 120-dages reglen i funktionærloven ikke kan anvendes, hvis et sygefravær er en følge af, at arbejdsgiveren har undladt at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger efter forskelsbehandlingsloven. Da arbejdsgiveren ikke havde overholdt denne forpligtelse, og da det måtte lægges til grund, at den ansattes sygefravær kunne have været afværget helt eller delvist med sådanne foranstaltninger, var betingelserne for at anvende 120-dages reglen ikke opfyldt på opsigelsestidspunktet.
Den ansatte blev herefter tilkendt erstatning for løntab samt en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, som efter en samlet vurdering blev fastsat til et beløb svarende til 9 måneders løn. Ved beregningen af løntabet skete der fradrag for sygedagpenge.

0 kommentarer til Arbejdsgiver havde tilsidesat sin pligt til at tilpasse arbejdspladsen for en handicappet :

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment