-
RSS

Nye indlæg

Tænk før du trykker af
Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.
Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?
De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018
Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Kategorier

Ansættelsesret
Arbejdsmiljø
Entrepriseret
Erhvervsret
Fast ejendom
Jagt
Køb
Ligebehandling
Nye love og regler
Politik og jura
Specialstrafferet
Strafferet
drevet af

Min blog

Tænk før du trykker af

Straffelovens § 252: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
Jagtlovens § 22: Ingen må jage på en måde, der 1) udsætter vildtet for unødige lidelser,2) skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet eller 3) medfører haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads.

Håndværksmester anklaget for tyveri i et byggemarked men blev frifundet.

"Drive in løsning" i et byggemarked gav problemer for en snedkermester, som i denne uge stod tiltalt for at have stjålet to dåser olie til en samlet værdi af 360 kr. Forholdet var, at snedkermesteren havde sat olien sammen med to bordplader, som han også havde købt, bag i sin varevogn. Pladerne stod på gulvet og olien (synligt) på en hylde ved siden af. Ved en fejl havde ekspedienten ikke fået scannet de to dåser olie. Da snedkermesteren ville køre, efter at have betalt, blev han stoppet.

Hvornår må arbejdsgiver læse de ansattes E mails?

Må arbejdsgiver læse sine ansattes E mails ?  Det spørgsmål bliver ofte stillet, når virksomheder, som befinder sig en  skarp konkurrencesituation,  har mistanke om at en illoyal medarbejder lækker interne oplysninger om f.eks. kunder eller produkter. Svaret er ”ja”, men under visse forudsætninger.
Udgangspunktet er, at personlige mails ikke må læses af arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at virksomheden har retningslinjer for kategorisering af mails, som giver retningslinjer for markering om mails er arbejdsrelaterede eller private.

De nye persondataregler træder i kraft den 25. maj 2018

Hvad er persondata?
 
Det er oplysninger om fysiske personer, eller oplysninger, som er "personhenførbare". Der er tale om f.eks. navn, adresse, e mail, telefon, cpr. nr., alder, køn, relegion m.v. Det gælder f.eks. ansatte, jobansøgere, kunder og andre oplysninger om personer, som virksomheden kommer i besiddelse af.
 
Hvordan får man overblik over persondata i virksomheden?
 
Virksomheden bliver nødt til at finde ud af, hvilke persondata, som virksomheden håndterer i dagligdagen.

Pas på din nemID - også derhjemme når du har gæster

Det er indehaveren af et NemID's ansvar, at sikkerheden omkring dette ikke kompromitteres.
Her er et eksempel på hvor galt det kan gå: Et lån på 45.000 kr. blev optaget i en kvindes navn ved anvendelse af hendes NemID. Det viste sig, at det var hendes ven, som uden hendes vidende, havde optaget lånet, idet hun havde haft personlige papirer med hendes cpr.nr. og sit nøglekort liggende fremme, når hun havde besøg af vennen. Hun havde endvidere oplyst sin adgangskode til vennen.

En virksomhed som søgte om medlemskab af arbejdsgiverforening blev omfattet af overnskomst, selvom dens indmeldelse blev afvist.

En virksomhed som søgte om medlemskab af arbejdsgiverforening blev omfattet af overnskomst, selvom dens indmeldelse blev afvist.
 
En arbejdsgiver er blevet dømt i Arbejdsretten for overtrædelse af en overenskomst indenfor byggeri. Dette selvom virksomheden ikke havde indgået overenskomst med forbundet eller var medlem af en arbejdsgiverforening, eller på anden måde omfattet af en overenskomst.
Virksomheden havde på et tidspunkt søgt om optagelse i arbejdsgiverforeningen.

Højesteret mente ikke at vindmøller havde forringet et jagtrevir. Ejere dømt til at tilbagebetale ekspropriationserstatning.

To ejere, som havde fået eksproprieret deres ejendomme havde anlagt sag ved landsretten mod Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen, med påstand om forhøjelse af den erstatning, som de var blevet tilkendt for ekspropriation af dele af en landbrugsejendom til fordel for opførelse af en prøvestation med vindmøller, og som bl.a. omfattede erstatning for forringede jagtmuligheder på respektive ejeres restejendom under og efter opførelsen af vindmøllerne.

Højesteret gav forbruger medhold i, at hans elforbrug ikke kunne være så stort som måleren viste.

Kan det betale sig at klage, hvis man er uenig i målerens udvisning af elforbruget? Denne sag viser, at det er muligt at få opgørelsen ændret, hvis man er kan løfte bevisbyrden.
Sagen handlede om en forbruger, som  skulle betale for et elforbrug på 110.791 kWh, hvilket medførte en ekstraregning på 214.387,32 kr. Forbruget svarede til forskellen mellem målerstanden i november 2010, som forbrugeren selv indberettede, og målerstanden, da elmåleren blev udskiftet og aflæst i april 2011.

Anklaget efter forkert §....og frifundet

Retten i Nykøbing Falster har frifundet i en sag, hvor en mor havde lagt et billede af en person, som havde blottet sig overfor hendes 10årige datter. Blotteren havde fået dagbøder på 2.500 kr., mens moderen fik et bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af databehandlingsloven, som hun nægtede at betale. Hun var tiltalt for overtrædelse af persondatalovens § 26 a ved at have videregivet billedoptagel­ser med en identificerbar person, der var optaget med overvågningsudstyr af en forretning, idet hun lagde billeder fra tv-overvågningen på Facebook.

Forbund idømt 1 mio. kr. i bod for overtrædelse af fredspligten i Hovedaftalen for ikke at opfordre medlemmerne til at afslutte overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

FTF for CAU (Cabin Attendents Union) blev i december 2016 idømt med bod ved Arbejdsretten for ikke at have udfoldet passende bestræbelser på at bringe en ulovlig arbejdsnedlæggelse til ophør. Sagen var anlagt af Dansk Arbejdsgiverforening på vegne af SAS. Baggrunden var en uenighed mellem CAU og SAS om hvilke ansættelsesvilkår som skulle gælde for de medlemmer af CAU i forbindelse med SAS frasigelse Cimber Airs overenskomst. Uenigheden resulterede i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.