EU domstolen slår fast, at fedme i sig selv ikke er et handicap.

Sagen omhandler forskelsbehandling på grund af fedme,. Den verserer i øjeblikket ved retten i Kolding og handler en dagplejer, som efter 15 års ansættelse blev afskediget på grund af faldende børnetal i Billund kommune. Medarbejderen, som under hele ansættelsen havde vejet ca. 160 kg, har gjort gældende, at hans fedme var årsag til afskedigelsen. Retten i Kolding besluttede at forelægge sagen for EU-Domstolen.

Fagforeningen ”Fag og Arbejde” – FOA, som fører sagen på vegne af dagplejeren, mener at forskelsbehandling på grund af fedme er i strid med grundlæggende EU-rettigheder og  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder. .

Det særligt interessante ved sagen er, at FOA gjorde gældende, at dagplejerens fedme måtte anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Der foreligger ikke tidligere domme, som siger, at fedme i sig selv er et handicap.

Billund Kommune gældende, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i dagplejerens fedme og at der i øvrigt ikke gælder et forbud mod diskrimination på grund af fedme på det danske arbejdsmarked.  Billund Kommune anførte endvidere, at der ikke er forbud mod diskrimination på grund af fedme og de ikke gælder et EU-retligt princip om dette.

EU domstolen kom frem til, at ingen af EU-traktaternes bestemmelser indeholder et forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme og at der heller ikke i beskæftigelsesdirektivet er fastsat et forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme.  Forskelsbehandling i strid med direktivet kan derfor kun ske af de grunde, som er anført  i direktivets artikel 1. Der er tale om:  Religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

EU-domstolen slog endvidere fast , at fedme i sig selv ikke er et handicap, dog således  at forstå, at fedme under konkrete omstændigheder kan udgøre et handicap, såfremt fedmen hindrer arbejdstageren i fuld og effektivt i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og hvis begrænsningen langvarig.

Herefter må det være op til Retten i Kolding at vurdere, hvorvidt dagplejerens fedme under de konkrete omstændigheder måtte anses som omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Når retten i Kolding skal afsige dom i sagen, vil den skulle forholde sig til det faktum, at den ansatte har været ansat i 15 år, uden at fedmen i denne periode – efter det indtil nu oplyste – har været til hinder for hans arbejdsduelighed.

Sagen er interessant, fordi  hvis fedme i sig selv måtte udgøre et handicap, vil det betyde, at arbejdsgivere i endnu større omfang skal være opmærksomme på, at undgå overtrædelser af ligebehandlingsloven. I USA har man set et stigende antal sager om diskrimination af overvægtige. Lovene er ikke de samme som i Europa, men principperne er meget lig. Der har været en række sager, hvor arbejdsgivere er blevet dømt for ikke i tilstrækkelig grad at have kompenseret for overvægtiges særlige behov m.h.t. f.eks. arbejdspladsens indretning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *