Restauratør frifundet for ikke at tillade amning i sin restaurant

En mor klagede til Ligebehandlingsnævnet over at  en tjener havde påtalt, at hun ammede sit 9 måneder gamle barn i restauranten.  Hun forlod herefter restauranten. Hun rejste herefter sag ved Ligebehandlingsnævnet, idet hun gjorde gældende at restauratøren havde overtrådt Ligestillingsloven.

Hun var utilfreds med at ”blive gemt væk i et amme rum”, når amme rummet ligger ved siden af en café, hvor man ellers må have børn med. Hun mente, at forbuddet specifikt gjaldt ammende kvinder og dermed et brud på Ligestillingsloven og hun mente ikke, at de ulemper, restauranten påførte hende,  ved at forbyde amning, stod i rimeligt forhold til de gener, de andre gæster havde ved at skulle se på amningen. Hun lagde endvidere vægt på, at det jo ikke er en reel mulighed for en ammende kvinde at lade være med at give sit barn mad.

Konsekvensen af et sådant forbud er, at man som ammende kvinde altid skal huske at spørge om lov, før man bevæger sig ind på et offentligt sted. Da Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at kvinder ernærer deres børn ved amning, bør man ikke blive smidt væk fra offentlige steder med besked om, at man opfører sig anstødeligt.  

I sagen var der to indklagede, idet restauranten var placeret i et stormagasin. Restauratøren henviste til, at det er handlingen at amme, der blev afvist i restauranten. Det er således ikke ammende kvinder som gruppe, som blev afvist. Derfor mente restauratøren ikke der  forelå forskelsbehandling eller diskrimination. Stormagasinet, hvori restauranten lå, oplyste, at restauranten var koncessionshaver hos stormagasinet og derfor er underlagt stormagasinets koncept og profil. Konceptet i stormagasinet var, at alle er velkomne. Ammende kunder er også velkomne.

For at løse problemet har stormagasinet efter episoden indrettet et område, som kun er dedikeret til amning. Derudover har stormagasinet puslepladser på de fleste etager, så det er nemt for forældre at have babyer og børn med i stormagasinet. Stormagasinet afviste således, at ammende kvinder ikke er velkomne i restauranten.  

Ifølge ligestillingsloven, må ingen udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Klager blev afvist fra en restaurant, fordi hun ammede. Nævnet fandt, at klager, på den baggrund havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der er var udøvet indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet lagde vægt på, at det kun er kvinder, der ammer, og et forbud mod amning rammer derfor alene kvinder. Det påhvilede herefter de indklagede at bevise, at ligestillingsprincippet ikke var blevet krænket.

Det er i Rådets direktiv 2004/113, der ligger til grund for ligestillingsloven, i pkt. 16, anført, at forskelsbehandling kun kan accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål, og at et legitimt mål for eksempel kan være hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden. Det fremgår endvidere, at enhver begrænsning bør være hensigtsmæssig og nødvendig. Da de anvendte midler, ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at varetage hensynet til andre kunders blufærdighed, konkluderede nævnet, at restauratøren ikke handlede i strid med ligestillingsloven, og følge heraf,  har heller ikke stormagasinet.

Min kommentar til afgørelsen:

Ligebehandlingsnævnet har i denne sag som udgangspunkt vurderet, at der var en mulighed for, at der forelå en overtrædelse af Ligebehandlingsloven. Derfor kommer nævnet frem til, at forholdet er omfattet af bevisbyrdereglerne i Ligestillingsloven, som er, at den indklagede skal føre bevis for, at der ikke foreligger omstændigheder, som gør, at kvinden er blevet krænket. Herefter vurderer nævnet, at i henhold til det EU direktiv, som ligger til grund for Ligestillingsloven, så skal forbuddet mod amning være  begrundet i et legitimt mål, og at et legitimt mål for eksempel kan være hensynet til privatlivets fred og blufærdigheden. Det fremgår endvidere, at enhver begrænsning bør være hensigtsmæssig og nødvendig.   Herefter finder nævnet ud fra en konkret vurdering, at der er tale om et legitimt formål af hensyn til blufærdigheden og frifinder dermed restauratøren. I konsekvens heraf frifinder man også stormagasinet.

Afgørelsen er af principiel interesse, fordi der i samfundet længe er pågået en debat om amning i det offentlige rum. Debatten går på argumenter, som er meget ens med de argumenter, som Ligebehandlingsnævnet tager stilling til i den konkrete sag; Nemlig barnets behov for mad contra hensynet til blufærdigheden i det offentlige rum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *