Ansat kunne tilbagekalde opsigelse selvom den var nået frem til arbejdsgiver

Højesteret har i marts 2013 i en dom fastslået, at selvom en medarbejder havde opsagt sin stilling, var opsigelsen ikke bindende og kunne derfor tilbagekaldes. Baggrunden var følgende: Den 29. August 2008 opsagde den ansatte, som var funktionær, sin stilling med 1 måneds varsel. Den samme dag modtog den ansatte en opsigelse fra arbejdsgiver med 4 måneders varsel. De to opsigelser havde ”krydset” hinanden. Den ansatte skyndte sig at tilbagekalde sin opsigelse ved brev af 30. August.

Spørgsmålet var herefter om den ansatte kunne støtte ret på tilbagekaldelsen, som jo var arbejdsgiver i hænde senere end den ansattes opsigelse. Det har sandsynligvis spillet ind, at den ansatte fik et længere opsigelsesvarsel med løn fra arbejdsgiver. Byretten havde givet den ansatte medhold, mens Landsretten var nået frem til det modsatte resultat. Højesteret udtalte, at der efter praksis er vid ganske adgang til for en ansat til at tilbagekalde sin opsigelse . Tilbagekaldelse skal imidlertid ske i løbet af kort tid og inden opsigelsen har virket bestemmende på arbejdsgiverens dispositioner. Det er endvidere en betingelse, at tilbagekaldelsen ikke af anden grund er til væsentlig ulempe for arbejdsgiver, f.eks. fordi tillidsforholdet mellem parterne må anses for ødelagt som følge af opsigelsen. Det forhold, at hændelsesforløbet havde ført til, at den ansatte fik 4 måneders løn, som følge af at tilbagekaldelsen ikke var nået frem senest samtidig med den ansatte opsigelse, tillagde Højesteret ikke betydning.

Dommen er interessant fordi det sædvanlige princip er, at hvis man ønsker at tilbagekalde et aftaleretligt påbud, skal det være fremkommet senest samtidig med påbuddet. Men det gælder herefter ikke i ansættelsesforhold, når det ikke har haft indflydelse på arbejdsgivers dispositioner. Det er et åbent spørgsmål om man kan slutte modsætningsvis, at dersom arbejdsgiver i den mellemliggende periode har foretaget dispositioner i tillid til opsigelsen – f.eks. ved at ansætte en ny medarbejder – vil det ikke være muligt for den ansatte at tilbagekalde sin opsigelse. Indtil videre må det vel antages at være gældende ret. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *